ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 74
แผนการสอนโดย ครูพงศธร รอดจินดา
ครูผู้สอน ครูพงศธร รอดจินดา

ครูพงศธร รอดจินดา
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง 1.1 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
  การเปรียบเทียบเศษส่วน โดยใช้ 1 ส่วน 2 เป็นเกณฑ์ 16 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบเศษส่วน ที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 17 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบจำนวนคละ 20 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 23 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วน ไม่เท่ากัน 24 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน ไม่เท่ากัน 27 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกจำนวนคละ 29 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การลบจำนวนคละ 30 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนของจำนวนนับ 31 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน 5 มิ.ย. 67
๑๑
  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ 6 มิ.ย. 67
๑๒
  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 7 มิ.ย. 67
๑๓
  การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ 10 มิ.ย. 67
๑๔
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ 12 มิ.ย. 67
๑๕
  การคูณจำนวนคละ และการคูณเศษเกินกับเศษเกิน 13 มิ.ย. 67
๑๖
  ส่วนกลับของเศษส่วน 14 มิ.ย. 67
๑๗
  การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน 17 มิ.ย. 67
๑๘
  การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ 19 มิ.ย. 67
๑๙
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน (1) 20 มิ.ย. 67
๒o
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน (2) 21 มิ.ย. 67
๒๑
  การหารจำนวนคละ 24 มิ.ย. 67
๒๒
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ (1) 26 มิ.ย. 67
๒๓
  เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ (2) 27 มิ.ย. 67
๒๔
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหารเศษส่วนและจำนวนคละ(1) 28 มิ.ย. 67
๒๕
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหารเศษส่วนและจำนวนคละ (2) 1 ก.ค. 67
๒๖
  การบวก ลบระคนของเศษส่วน และจำนวนคละ 3 ก.ค. 67
๒๗
  การคูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ 4 ก.ค. 67
๒๘
  การบวก ลบ คูณ หารระคน ของเศษส่วนและจำนวนคละ 5 ก.ค. 67
๒๙
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน (1) 8 ก.ค. 67
๓o
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน (2) 10 ก.ค. 67
๓๑
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน (3) 11 ก.ค. 67
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง 2.1 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
  ตัวประกอบของจำนวนนับ 12 ก.ค. 67
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วน เป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม 15 ก.ค. 67
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม 17 ก.ค. 67
  การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยม 18 ก.ค. 67
  การหาค่าประมาณของทศนิยม เป็นจำนวนเต็มหน่วย 19 ก.ค. 67
  การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง 24 ก.ค. 67
  การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง 25 ก.ค. 67
  การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ 26 ก.ค. 67
  การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับ 31 ก.ค. 67
๑o
  การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ 1 ส.ค. 67
๑๑
  การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณผลคูณไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 2 ส.ค. 67
๑๒
  การคูณทศนิยมไม่เกิน สามตำแหน่งกับ 10 100 1,000 5 ส.ค. 67
๑๓
  การหาผลคูณของทศนิยม 1 ตำแหน่ง กับทศนิยม 1 ตำแหน่ง 7 ส.ค. 67
๑๔
  การคูณทศนิยม 1 ตำแหน่งกับ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 8 ส.ค. 67
๑๕
  การคูณทศนิยมกับทศนิยม โดยการตั้งคูณ 9 ส.ค. 67
๑๖
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ โดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน 14 ส.ค. 67
๑๗
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ โดยการตั้งหาร 15 ส.ค. 67
๑๘
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหาร 16 ส.ค. 67
๑๙
  การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000 19 ส.ค. 67
๒o
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง 21 ส.ค. 67
๒๑
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง 22 ส.ค. 67
๒๒
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 23 ส.ค. 67
๒๓
  การบอกค่าของเงินในรูปทศนิยม 26 ส.ค. 67
๒๔
  การบอกความยาวเป็นทศนิยม 28 ส.ค. 67
๒๕
  การบอกน้ำหนักเป็นทศนิยม 29 ส.ค. 67
๒๖
  การบอกปริมาตรเป็นทศนิยม 30 ส.ค. 67
๒๗
  การหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ก.ย. 67
๒๘
  การวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 4 ก.ย. 67
๒๙
  การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 5 ก.ย. 67
๓o
  การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 6 ก.ย. 67
๓๑
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน 9 ก.ย. 67
๓๒
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน 11 ก.ย. 67
๓๓
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน 12 ก.ย. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ