ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 92
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวง

ครูพีระพงษ์ เย็นทรวง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง 1.1 จำนวน
  การนับทีละ 1 และนับทีละ 10 16 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การนับทีละ 2 17 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด )
  การนับทีละ 5 20 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด )
  การนับทีละ 10 (จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200) 21 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด )
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 23 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด )
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 24 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด )
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 27 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวน ไม่เกิน 1,000 28 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิด 29 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  1. หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 2. การเขียนในรูปกระจาย 30 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของ จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (การเขียนในรูปกระจาย) 31 พ.ค. 67
๑๒
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < 4 มิ.ย. 67
๑๓
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < (เลขโดดในหลักร้อยเท่ากันและ ไม่เท่ากัน) 5 มิ.ย. 67
๑๔
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < (เลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบเท่ากัน) 6 มิ.ย. 67
๑๕
  การเรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน 7 มิ.ย. 67
๑๖
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (4 - 5 จำนวน) 10 มิ.ย. 67
๑๗
  จำนวนคู่และจำนวนคี่ 11 มิ.ย. 67
๑๘
  ร่วมคิดร่วมทำ “Number Tree” 12 มิ.ย. 67
หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง 2.1 การดำเนินการของจำนวน
  1. การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวก ไม่เกิน 100 2. การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 100 13 มิ.ย. 67
  การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 14 มิ.ย. 67
  การหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวก ไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด โดยใช้ แผ่นตารางร้อย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย 17 มิ.ย. 67
  การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งบวก ไม่มีการทด (1) 18 มิ.ย. 67
  การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งบวก ไม่มีการทด (2) 19 มิ.ย. 67
  การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยใช้แผ่นตารางร้อย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย 20 มิ.ย. 67
  การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งบวก มีการทด (1) 21 มิ.ย. 67
  การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งบวก มีการทด (2) 24 มิ.ย. 67
  การหาผลบวกของจำนวนสามจำนวน 25 มิ.ย. 67
๑o
  การหาผลบวกของจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก (1) 26 มิ.ย. 67
๑๑
  การหาผลบวกของจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก (2) 27 มิ.ย. 67
๑๒
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 28 มิ.ย. 67
๑๓
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 1,000 แบบไม่มีการกระจาย (1) 1 ก.ค. 67
๑๔
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 1,000 แบบไม่มีการกระจาย (2) 2 ก.ค. 67
๑๕
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย โดยใช้แผ่น ตารางร้อย ตารางสิบ ตารางหน่วย 3 ก.ค. 67
๑๖
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ แบบมีการกระจาย 1 หลัก (1) 4 ก.ค. 67
๑๗
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ แบบมีการกระจาย 1 หลัก (2) 5 ก.ค. 67
๑๘
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ มีการกระจาย 2 หลัก (1) 8 ก.ค. 67
๑๙
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ มีการกระจาย 2 หลัก (2) 9 ก.ค. 67
๒o
  การหาผลลบของจำนวนสามจำนวนที่ ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ (1) 10 ก.ค. 67
๒๑
  การหาผลลบของจำนวนสามจำนวนที่ ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ (2) 11 ก.ค. 67
๒๒
  ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 12 ก.ค. 67
๒๓
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ (1) 15 ก.ค. 67
๒๔
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ (2) 16 ก.ค. 67
๒๕
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 (1) 17 ก.ค. 67
๒๖
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 (2) 18 ก.ค. 67
๒๗
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหา การลบ จากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า 19 ก.ค. 67
๒๘
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหา การลบ จากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่า 23 ก.ค. 67
๒๙
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า 24 ก.ค. 67
๓o
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ จากสถานการณ์ที่มี ตัวไม่ทราบค่า 25 ก.ค. 67
๓๑
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหา การลบ 2 ขั้นตอน (1) 26 ก.ค. 67
๓๒
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหา การลบ 2 ขั้นตอน (2) 30 ก.ค. 67
๓๓
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และ โจทย์ปัญหาการลบจากภาพ 31 ก.ค. 67
๓๔
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และ โจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ 1 ส.ค. 67
๓๕
  ค้าขายรุ่งเรือง 2 ส.ค. 67
หน่วยที่ 4 แบบรูป
เรื่อง 4.1 แบบรูป
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป 21 ส.ค. 67
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 3 หรือ 4 รูป 22 ส.ค. 67
  การหารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยสมาชิกใน แต่ละชุดที่ซ้ำมี 3 หรือ 4 รูป 23 ส.ค. 67
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยในแต่ละชุดที่ซ้ำมีสมาชิก 2 รูป 3 รูป และ 4 รูป 26 ส.ค. 67
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 3 หรือ 4 รูป 27 ส.ค. 67
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 และ ลดลงทีละ 2 28 ส.ค. 67
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 และ ลดลงทีละ 5 29 ส.ค. 67
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 10 ทีละ 100 30 ส.ค. 67
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลง ทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 2 ก.ย. 67
๑o
  วางเรขา อลวน 3 ก.ย. 67
หน่วยที่ 5 เวลา
เรื่อง 5.1 เวลา
  การบอกช่วงเวลา 4 ก.ย. 67
  การบอกและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกา (ช่วงกลางวัน) 5 ก.ย. 67
  การบอกและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกา (ช่วงกลางคืน) 6 ก.ย. 67
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (5 นาที) ในเวลากลางวัน 9 ก.ย. 67
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (5 นาที) ในเวลากลางคืน 10 ก.ย. 67
  การแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา ในเวลากลางวัน กลางคืน (1) 11 ก.ย. 67
  การแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา ในเวลากลางวัน กลางคืน (2) 12 ก.ย. 67
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที ด้วยนาฬิกาแบบตัวเลข 13 ก.ย. 67
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง 16 ก.ย. 67
๑o
  การบอกระยะเวลาเป็นนาที 17 ก.ย. 67
๑๑
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที (1) 18 ก.ย. 67
๑๒
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที (2) 19 ก.ย. 67
๑๓
  1. ชื่อวันและการเรียงลำดับของวัน ในหนึ่งสัปดาห์ 2. การอ่านวันและวันที่ในปฏิทิน 20 ก.ย. 67
๑๔
  การอ่านปฏิทิน รู้จักเดือน อันดับที่ของเดือน และเดือนในหนึ่งปี จำนวนวันในหนึ่งเดือน จำนวนวันในหนึ่งปี วันสำคัญในหนึ่งปี 23 ก.ย. 67
๑๕
  การอ่าน วัน เดือน ปี ที่เขียนแบบย่อ 24 ก.ย. 67
๑๖
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (วัน เดือน ปี) และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทิน (1) 25 ก.ย. 67
๑๗
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (วัน เดือน ปี) และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทิน (2) 26 ก.ย. 67
๑๘
  ร่วมคิด ร่วมทำ “Daily Routine” 27 ก.ย. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ