ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 41
แผนการสอนโดย ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง 1.1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 17 พ.ค. 65 (มีใบงาน บัตรคำ )
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 19 พ.ค. 65 (มีใบงาน บัตรภาพ แผนภาพกิจกรรม)
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 24 พ.ค. 65 (มีใบงาน บัตรคำ)
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 26 พ.ค. 65 (มีใบงาน กิจกรรมทายคำ)
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (5) 31 พ.ค. 65 (มีใบงาน บัตรภาพ บัตรคำ)
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 2 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 7 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 9 มิ.ย. 65 (มีใบงาน )
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 14 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
๑o
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (5) 16 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
๑๑
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (6) 21 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
๑๒
  การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 23 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
๑๓
  การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 28 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๔
  การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 30 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
๑๕
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 5 ก.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๖
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (2) 7 ก.ค. 65 (มีบัตรคำ)
๑๗
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (3) 12 ก.ค. 65 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
๑๘
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (4) 19 ก.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๙
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 21 ก.ค. 65 (มีใบงาน บัตรคำ)
๒o
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (2) 26 ก.ค. 65 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
๒๑
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (3) 2 ส.ค. 65 (มีบัตรภาพ)
๒๒
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (4) 4 ส.ค. 65 (มีใบงาน และเกมจับคู่)
๒๓
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (5) 9 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
๒๔
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (1) 11 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
๒๕
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (2) 16 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
๒๖
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (3) 18 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
๒๗
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (4) 23 ส.ค. 65 (มีใบงาน และรูปจิ๊กซอว์)
๒๘
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (1) 25 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
๒๙
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (2) 30 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
๓o
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (3) 1 ก.ย. 65 (มีใบงาน)
๓๑
  ที่อยู่ของสัตว์และพืช (1) 6 ก.ย. 65 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์ )
๓๒
  ที่อยู่ของสัตว์และพืช (2) 8 ก.ย. 65 (มีใบงาน)
๓๓
  ที่อยู่ของสัตว์และพืช (3) 13 ก.ย. 65 (มีใบงาน บัตรภาพ)
๓๔
  ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (1) 15 ก.ย. 65 (มีใบงาน)
๓๕
  ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (2) 20 ก.ย. 65
๓๖
  ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (3) 22 ก.ย. 65 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
๓๗
  ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (1) (rerun) 27 ก.ย. 65 (มีใบงาน)
๓๘
  ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (2) (rerun) 29 ก.ย. 65
๓๙
  ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (3) (rerun) 4 ต.ค. 65 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ