ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 39
แผนการสอน ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง 1.1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 1 มิ.ย. 64 (มีใบงาน บัตรคำ )
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 8 มิ.ย. 64 (มีใบงาน บัตรภาพ แผนภาพกิจกรรม)
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 10 มิ.ย. 64 (มีใบงาน บัตรคำ)
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 15 มิ.ย. 64 (มีใบงาน กิจกรรมทายคำ)
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (5) 17 มิ.ย. 64 (มีใบงาน บัตรภาพ บัตรคำ)
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 22 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 24 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 29 มิ.ย. 64 (มีใบงาน )
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 1 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๑o
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (5) 6 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๑
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (6) 8 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๒
  การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 13 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๓
  การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 15 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๔
  การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 20 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๕
  การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 22 ก.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
๑๖
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 27 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๗
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (2) 29 ก.ค. 64 (มีบัตรคำ)
๑๘
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (3) 3 ส.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
๑๙
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (4) 5 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๒o
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 10 ส.ค. 64 (มีใบงาน บัตรคำ)
๒๑
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (2) 17 ส.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
๒๒
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (3) 19 ส.ค. 64 (มีบัตรภาพ)
๒๓
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (4) 24 ส.ค. 64 (มีใบงาน และเกมจับคู่)
๒๔
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (5) 26 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๕
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (1) 31 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๖
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (2) 2 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
๒๗
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (3) 7 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
๒๘
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (4) 9 ก.ย. 64 (มีใบงาน และรูปจิ๊กซอว์)
๒๙
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (1) 14 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
๓o
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (2) 16 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
๓๑
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (3) 21 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
๓๒
  ที่อยู่ของสัตว์และพืช (1) 23 ก.ย. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์ )
๓๓
  ที่อยู่ของสัตว์และพืช (2) 28 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
๓๔
  ที่อยู่ของสัตว์และพืช (3) 30 ก.ย. 64 (มีใบงาน บัตรภาพ)
๓๕
  ที่อยู่ของสัตว์และพืช (4) 5 ต.ค. 64 (มีใบงาน)
๓๖
  ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (1) 7 ต.ค. 64 (มีใบงาน)
๓๗
  ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (2) 12 ต.ค. 64
๓๘
  ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (3) 14 ต.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
๓๙
  ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (3) (Rerun) 19 ต.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ