ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยที่ 1 สัตว์และพืช
เรื่อง 1.1 สัตว์และพืช
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์มีอะไรบ้าง (1) 16 พ.ค. 67 (มีใบกิจกรรมและใบงาน)
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์มีอะไรบ้าง (2) 21 พ.ค. 67 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์มีอะไรบ้าง (3) 23 พ.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์มีอะไรบ้าง (4) 28 พ.ค. 67 (มีใบงาน, ใบกิจกรรมและนิทาน)
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์มีอะไรบ้าง (5) 30 พ.ค. 67
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์มีอะไรบ้าง (6) 4 มิ.ย. 67
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์มีอะไรบ้าง (7) 6 มิ.ย. 67
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์มีอะไรบ้าง (8) 11 มิ.ย. 67
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (1) 13 มิ.ย. 67
๑o
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (2) 18 มิ.ย. 67
๑๑
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (3) 20 มิ.ย. 67
๑๒
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (4) 25 มิ.ย. 67
๑๓
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (5) 27 มิ.ย. 67
๑๔
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (6) 2 ก.ค 67
๑๕
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (7) 4 ก.ค 67
๑๖
  ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (8) 9 ก.ค 67
๑๗
  สภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ (1) 11 ก.ค 67
๑๘
  สภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ (2) 16 ก.ค 67
๑๙
  สภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ (3) 18 ก.ค 67
๒o
  สภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ (4) 23 ก.ค 67
๒๑
  สภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ (5) 25 ก.ค 67
๒๒
  สภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ (6) 30 ก.ค 67
๒๓
  สภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ (7) 1 ส.ค 67
๒๔
  สภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ (8) 6 ส.ค 67
๒๕
  สภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ (9) 8 ส.ค 67
๒๖
  ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหา (1) 13 ส.ค 67
๒๗
  ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหา (2) 15 ส.ค 67
๒๘
  ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหา (3) 20 ส.ค 67
๒๙
  ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหา (4) 22 ส.ค 67
๓o
  ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหา (5) 27 ส.ค 67
๓๑
  ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหา (6) 29 ส.ค 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By นันทนา | 27.02.24 | 850 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. Post By นันทนา | 27.02.24 | 850 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี