ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 68
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูวรกันต์ รักพงษ์ และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร

ครูวรกันต์ รักพงษ์ และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
เรื่อง 1.1 เรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
  รู้จักความหมายของวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  มองโลกแบบวิทยาศาสตร์อย่างไร (1) 23 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  มองโลกแบบวิทยาศาสตร์อย่างไร (2) 29 พ.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร (1) 29 พ.ค. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร (2) 30 พ.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร (3) 5 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร (4) 5 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร (5) 6 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  กิจการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร(1) 12 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑o
  กิจการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร (2) 12 มิ.ย. 67 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง 2.1 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง 13 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม )
  เซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ 19 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบในเซลล์ (1) 19 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบในเซลล์ (2) 20 มิ.ย. 67
  โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบในเซลล์ (3) 26 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  รูปร่างและหน้าที่ของเซลล์ และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต 26 มิ.ย. 67
  การลำเลียงสารผ่านเข้าเซลล์ด้วยการแพร่ (1) 27 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การลำเลียงสารผ่านเข้าเซลล์ด้วยการแพร่ (2) 3 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การลำเลียงสารผ่านเซลล์ด้วยออสโมซิส (1) 3 ก.ค. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม )
๑o
  การลำเลียงสารผ่านเซลล์ด้วยออสโมซิส (2) 4 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๑
  เซลล์เต่งและเซลล์เหี่ยว (1) 10 ก.ค. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑๒
  เซลล์เต่งและเซลล์เหี่ยว (2) 10 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
เรื่อง 3.1 การดำรงชีวิตของพืช
  โครงสร้างดอก กับการถ่ายเรณู (1) 11 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
  โครงสร้างดอก กับการถ่ายเรณู (2) 17 ก.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอก (1) 17 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
  การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอก (2) 18 ก.ค. 67 (มีใบความรู้)
  การกระจายของผลและเมล็ด 24 ก.ค. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  การงอกของเมล็ด (1) 24 ก.ค. 67 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การงอกของเมล็ด (2) 25 ก.ค. 67 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก 31 ก.ค. 67 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การขยายพันธุ์ของพืชดอก 31 ก.ค. 67 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑o
  ธาตุอาหารของพืช (1) 1 ส.ค. 67 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๑
  ธาตุอาหารของพืช (2) 7 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๒
  การลำเลียงสารในพืช (1) 7 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๓
  การลำเลียงสารในพืช (2) 8 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๔
  ปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสง (1) 14 ส.ค. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑๕
  ปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสง (2) 14 ส.ค. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑๖
  ปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสง (3) 15 ส.ค. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑๗
  ผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสง (1) 21 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๘
  ผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสง (2) 21 ส.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สารบริสุทธิ์
เรื่อง 5.1 สารบริสุทธิ์
  การจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ (1) 11 ก.ย. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  การจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ (2) 12 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ธาตุและสัญลักษณ์ธาตุ 18 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  อะตอมและโครงสร้างอะตอม (1) 18 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  อะตอมและโครงสร้างอะตอม (2) 19 ก.ย. 67 (มีใบความรู้)
  การจำแนกธาตุ (1) 25 ก.ย. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  การจำแนกธาตุ (2) 25 ก.ย. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  การจำแนกธาตุ (3) 26 ก.ย. 67 (มีใบความรู้)
  การใช้ประโยชน์จากธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า (1) 2 ต.ค. 67 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑o
  การใช้ประโยชน์จากธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า (2) 2 ต.ค. 67 (มีใบความรู้)
๑๑
  ธาตุกัมมันตรังสี (1) 3 ต.ค. 67 (มีใบความรู้)
๑๒
  ธาตุกัมมันตรังสี (2) 9 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ