ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 56
แผนการสอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว

ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 เรื่อง สินค้าและบริการ
เรื่อง 1.1 สินค้าและบริการ
  การผลิตสินค้าและบริการ 2 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้)
  บทบาทของผู้ผลิต 4 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  บทบาทของผู้บริโภค 7 มิ.ย. 64
  ปัจจัยการผลิต 9 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  ปัจจัยกำหนดความต้องการในการซื้อสินค้า 11 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ปัจจัยกำหนดความต้องการในการขายสินค้า 14 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ตลาด 16 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า 18 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการ 21 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
๑o
  ลักษณะสินค้าและบริการของไทย 23 มิ.ย. 64
๑๑
  เศรษฐกิจพอเพียง 25 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๒
  ความหมายประโยชน์ทรัพยากร 28 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
๑๓
  ประเภทของทรัพยากร 30 มิ.ย. 64
๑๔
  หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2 ก.ค. 64 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ