ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ และ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ และ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ และ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยที่ 1 สารอาหารกับระบบย่อยอาหาร
เรื่อง 1.1 สารอาหารกับระบบย่อยอาหาร
  สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร (1) 17 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร (2) 19 พ.ค. 65 (มีใบงาน)
  รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (1) 24 พ.ค. 65 (มีใบกิจกรรม ใบงาน และใบความรู้)
  รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (2) 26 พ.ค. 65 (มีใบงาน)
  รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (3) 31 พ.ค. 65 (มีใบงาน)
  รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (4) 2 มิ.ย. 65 (มีคำถามหลังกิจกรรม)
  ระบบย่อยอาหาร (1) 7 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
  ระบบย่อยอาหาร (2) 9 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ระบบย่อยอาหาร (3) 14 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
๑o
  ระบบย่อยอาหาร (4) 16 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
๑๑
  ระบบย่อยอาหาร (5) 21 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 2 การแยกสารในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 2.1 การแยกสารในชีวิตประจำวัน
  การหยิบออกและการร่อน (1) 23 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การหยิบออกและการร่อน (2) 28 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การหยิบออกและการร่อน (3) 30 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
  การกรองและการตกตะกอน (1) 5 ก.ค. 65 (มีใบงาน)
  การกรองและการตกตะกอน (2) 7 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การกรองและการตกตะกอน (3) 12 ก.ค. 65 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
  การใช้แม่เหล็กดึงดูด (1) 19 ก.ค. 65 (มีใบงาน)
  การใช้แม่เหล็กดึงดูด (2) 21 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสม (1) 26 ก.ค. 65 (มีใบงาน)
๑o
  การใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสม (2) 2 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๑
  การใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสม (3) 4 ส.ค. 65 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
หน่วยที่ 3 หินและซากดึกดำบรรพ์
เรื่อง 3.1 หินและซากดึกดำบรรพ์
  กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน (1) 9 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
  กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน (2) 11 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
  กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน (3) 16 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน (4) 18 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
  กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน (5) 23 ส.ค. 65 (มีใบงาน และเกม)
  กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน (6) 25 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
  ประโยชน์ของหินและแร่ (1) 30 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ประโยชน์ของหินและแร่ (2) 1 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ประโยชน์ของหินและแร่ (3) 6 ก.ย. 65 (มีใบงาน)
๑o
  การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (1) 8 ก.ย. 65 (มีใบกิจกรรม)
๑๑
  การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (2) 13 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๒
  การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (3) 15 ก.ย. 65 (มีใบงาน)
๑๓
  การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (4) 20 ก.ย. 65(มีใบงาน)
๑๔
  การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (5) 22 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๕
  การเกิดซากดึกดำบรรพ์ (6) 27 ก.ย. 65(มีใบงาน)
๑๖
  ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์ (1) 29 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๗
  ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์ (2) 4 ต.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๘
  ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์ (3) (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ