ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ และ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ และ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

ครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ และ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
เรื่อง 1.1 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
  การเกิดลมบก ลมทะเล (1) 2 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเกิดลมบก ลมทะเล (2) 7 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเกิดลมบก ลมทะเล (3) 9 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบฝึกหัด)
  การเกิดมรสุม (1) 14 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การเกิดมรสุม (2) 16 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเกิดมรสุม (3) 21 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (1) 23 พ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
  ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (2) 28 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (3) 30 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (4) 7 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (5) 12 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (6) 14 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  รู้จักภัยธรรมชาติ (1) 19 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๔
  รู้จักภัยธรรมชาติ (2) 21 ธ.ค. 66
๑๕
  รู้จักภัยธรรมชาติ (3) 26 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
หน่วยที่ 5 วงจรไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า
เรื่อง 2.1 วงจรไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า
  วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (1) 28 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (2) 2 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (3) 4 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม (1) 9 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม (2) 11 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม (3) 18 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน (1) 23 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน (2) 25 ม.ค. 67(มีใบงาน)
  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน (3) 30 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน (4) 1 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๑
  แรงไฟฟ้า (1) 6 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๒
  แรงไฟฟ้า (2) 8 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๓
  แรงไฟฟ้า (3) 13 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยที่ 6 อุปราคาและเทคโนโลยีอวกาศ
เรื่อง 3.1 อุปราคาและเทคโนโลยีอวกาศ
  การเกิดเงา (1) 15 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  การเกิดเงา (2) 20 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  การเกิดเงา (3) 22 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สุริยุปราคา (1) 27 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  สุริยุปราคา (2) 29 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  จันทรุปราคา (1) 5 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
  จันทรุปราคา (2) 7 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การพัฒนาของเทคโนโลยีอวกาศ (1) 12 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การพัฒนาของเทคโนโลยีอวกาศ (2) 14 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
๑o
  การพัฒนาของเทคโนโลยีอวกาศ (3) 19 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๑
  การพัฒนาของเทคโนโลยีอวกาศ (4) 21 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๒
  การพัฒนาของเทคโนโลยีอวกาศ (5) (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ