ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 1150
แผนการสอนโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครูผู้สอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กําหนดการรายชั่วโมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2. การพัฒนา VR 360 องศา แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้
4. ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์
เรื่อง 4.1 พระครูโฆษิตสุทธสร เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๒
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๓
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๔
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๕
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๖
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๗
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๘
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๙
๑o
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๐
๑๑
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๑
๑๒
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๒
๑๓
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๓
๑๔
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๔
๑๕
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๕
๑๖
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๖
๑๗
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๗
5. การทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลหนังศีรษะ และเส้นผมด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ
เรื่อง 5.1 อาจารย์เจด็จ ฤทธิ์อุดม และคณะ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  การทำแชมพูมะกรูดสูตรธรรมชาติ 100% (ไม่มีฟอง/มีฟอง)
  การทำน้ำมันนวดและลูกประคบบำรุงหนังศีรษะและเส้นผม
  การทำโคลนหมักผมและซิลกี้แฮร์โคชบำรุงฟื้นฟูสภาพผมเสีย
  การทำแชมพูปรับสภาพเส้นผมและขจัดรังแค
  การทำแชมพูสูตรเนื้อใสและครีมนวดปรับสภาพเส้นผมและดูแลหนังศรีษะ
  การทำแชมพูเนื้อมุกและทรีตเม้นท์สูตรดูแลผมดัด ผมย้อมและผมทำสี
  การทำเซรั่มสมุนไพรลดอาการผมร่วงและกระตุ้นผมงอกใหม่
  การทำแชมพูและครีมนวดเปลี่ยนสีผม
  การทำผลิตภัณฑ์ตกแต่งเส้นผมให้อยู่ทรงสวยงาม
6. การบัญชีบริหารและการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
เรื่อง 6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.กัญณา ศิษฐ์แก้ว_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมงคลล้านนา
  แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารต้นทุน
  แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อการบริหาร
  ต้นทุนฐานกิจกรรมและงบประมาณฐานกิจกรรม
  แบบฝึกหัดทบทวน (๑)
  การบริหารต้นทุนด้วยการผลิตแบบทันเวลาและการผลิตแบบลีน
  การบริหารต้นทุนมาตรฐานเพื่อควบคุมการดำเนินงาน
  แบบฝึกหัดทบทวน (๒)
  การบัญชีตามความรับผิดชอบ การประเมินผล การปฏิบัติงานและราคาโอน
  การวิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐานเพื่อควบคุมการดำเนินงาน
๑o
  แบบฝึกหัดทบทวน (๓)
๑๑
  การวิเคราะห์ผลต่างกำไรเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑๒
  การวิเคราะห์งบจ่ายลงทุนเพื่อการตัดสินใจ
๑๓
  แบบฝึกหัดทบทวน (๔)
๑๔
  การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร (๑)
๑๕
  การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร (๒)
๑๖
  แบบฝึกหัดทบทวน (๕)
๑๗
  แบบฝึกหัดทบทวน (๖)
7. การวาดเส้นพื้นฐาน
เรื่อง 7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศิริพันธุ์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  การวาดเส้นพื้นฐาน
  ความเป็นมาของการวาดเส้น
  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้น
  การร่างภาพรูปทรงชนิดต่าง ๆ
  การเขียนภาพหุ่นนิ่ง ๑
  การเขียนภาพหุ่นนิ่ง ๒
  การเขียนภาพคน ๑
  การเขียนภาพคน ๒
  การวาดภาพสัตว์
๑o
  การวาดเส้น สร้างระยะ ใกล้-ไกล, แสง-เงา ๑
๑๑
  การวาดเส้น สร้างระยะ ใกล้-ไกล, แสง-เงา ๒
๑๒
  การวาดเส้น สร้างระยะ ใกล้-ไกล, แสง-เงา ๓
๑๓
  การวาดเส้นเป็นภาพล้อบุคคล
๑๔
  สาธิตการร่างภาพรูปทรงต่างๆ
๑๕
  เส้นในงานจิตรกรรมไทย ๑
๑๖
  เส้นในงานจิตรกรรมไทย ๒
๑๗
  เส้นในงานจิตรกรรมไทย ๓
9. บรรทัดที่ก้าว
10. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
11. ก้าวสู่โลกนักประดิษฐ์ กับ ทิงเกอร์แคท (Tinkercad)
12. สนุกกับ Lab by ครูชมบี
เรื่อง 12.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนุช เผื่อนพิภพ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  การเตรียมความพร้อมในการทำ Lab
  การจัดการความปลอดภัยในห้อง Lab
  ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอันตรายจากการทำ Lab
  การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  Laboratory balances and scales การวางแผนงาน
  Laboratory balances and scales การปฏิบัติ ๑
  Laboratory balances and scales การปฏิบัติ ๒
  Laboratory balances and scales การสรุป
  Laboratory filtration การวางแผนงาน
๑o
  Laboratory filtration การปฏิบัติ ๑
๑๑
  Laboratory filtration การปฏิบัติ ๒
๑๒
  Laboratory filtration การสรุป
๑๓
  Laboratory Thin-layer chromatography การวางแผนงาน
๑๔
  Laboratory Thin-layer chromatography การปฏิบัติ ๑
๑๕
  Laboratory Thin-layer chromatography การปฏิบัติ ๒
๑๖
  Laboratory Thin-layer chromatography การสรุป
๑๗
  การรายงานผลและนำเสนอ
13. รู้ทัน AI รู้ทัน หุ่นยนต์
เรื่อง 13.1 ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ความสำคัญของ AI และหุ่นยนต์
  ความหวังชาติกับ AI และหุ่นยนต์ไทย
  ความรู้พื้นฐานสำหรับการสร้าง AI และหุ่นยนต์ ตอนที่ 1
  ความรู้พื้นฐานสำหรับการสร้าง AI และหุ่นยนต์ ตอนที่ 2
  ความรู้พื้นฐานสำหรับการสร้าง AI และหุ่นยนต์ ตอนที่ 3
  ความรู้พื้นฐานสำหรับ AI และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
  ความรู้พื้นฐานสำหรับ AI และหุ่นยนต์บริการ
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ตอนที่ ๑
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ตอนที่ ๒
๑o
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ตอนที่ ๓
๑๑
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการท่องเที่ยว ตอนที่ ๑
๑๒
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการท่องเที่ยว ตอนที่ ๒
๑๓
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการท่องเที่ยว ตอนที่ ๓
๑๔
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ ตอนที่ ๑
๑๕
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ ตอนที่ ๒
๑๖
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ ตอนที่ ๓
๑๗
  บทสรุป AI และหุ่นยนต์ไทย
15. เรียนดนตรีไทย (ซออู้)
เรื่อง 14.1 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ส่วนประกอบ/ ลักษณะ หน้าที่ในวงและเสียงของซออู้
  ท่านั่ง การจับซออู้ วิธีการสี และเสียงที่ถูกต้อง
  การไล่นิ้ว การกดสาย การใช้คันชักซออู้ (1)
  การไล่นิ้ว การกดสาย การใช้คันชักซออู้ (2)
  การสีโดยการใช้คันเดี่ยว ๑
  การสีโดยการใช้คันเดี่ยว ๒
  การสีโดยการใช้คันชักควบ ๑
  การสีโดยการใช้คันชักควบ ๒
  การพรมนิ้ว ๑
๑o
  การพรมนิ้ว ๒
๑๑
  การปริบเสียง ๑
๑๒
  การปริบเสียง ๒
๑๓
  การปะนิ้ว ๑
๑๔
  การปะนิ้ว ๒
๑๕
  รวมเทคนิคการสีซออู้เป็นทำนองเพลงเพื่อความไพเราะ ๑
๑๖
  รวมเทคนิคการสีซออู้เป็นทำนองเพลงเพื่อความไพเราะ ๒
๑๗
  การบำรุงรักษาซออู้ และการอ่านโน๊ตดนตรีไทย
16. ภาษาญี่ปุ่นจากข่าว
เรื่อง 15.1 ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากประเภทข่าว
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากหัวข้อข่าวการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากหัวข้อข่าวเศรษฐกิจ
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากหัวข้อข่าวธุรกิจและอุตสาหกรรม
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากหัวข้อข่าวความมั่นคงของประเทศ
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากหัวข้อข่าวด้านแรงงานและสวัสดิการแห่งรัฐ
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากหัวข้อข่าวด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากหัวข้อข่าวกีฬาและสุขภาพ
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากหัวข้อข่าวเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และภัยธรรมชาติ
17. การทำเครื่องสำอางดูแลหนังศีรษะ เส้นผม และช่องปาก
เรื่อง 16.1 อาจารย์เจด็จ ฤทธิ์อุดม และคณะ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  การทำผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรแบบผงและผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรธรรมชาติ
  การทำผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรแบบครีม
  การทำผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรสูตรหญ้าหวานแบบครีม
  การทำผลิตภัณฑ์แชมพูเนื้อมุก (Pearl Shampoo) สูตรดูแลผมดัด ผมย้อมและผมทำสี
  การทำผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดศรีษะ hot oil จากสมุนไพรไทยและลูกประคบผม
  การทำผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด(แบบไม่มีฟอง และแบบมีฟอง)
  การทำผลิตภัณฑ์เซรั่มสมุนไพรกระตุ้นผมงอกและผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรเฮนน่าย้อมผม
  การทำผลิตภัณฑ์แชมพูปรับสภาพเส้นผลสูตรขจัดรังแคและลดอาการคันของหนังศรีษะ
  การทำผลิตภัณฑ์ครีมนวดผม (Hair Conditioner) และผลิตภัณฑ์ซิลกี้แฮร์โค้ด (Sliky Hair Coat)
20. บัญชีสำหรับธุรกิจอาหาร
เรื่อง 19.1 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  บทบาทของการบัญชีในธุรกิจ
  ความหมาย และความสำคัญของการบัญชีในธุรกิจอาหาร
  รายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้า ๑
  รายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้า ๒
  รายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้า ๓
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (สมุดรายวันทั่วไป) ตอนที่ ๑
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (สมุดรายวันทั่วไป) ตอนที่ ๒
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (สมุดรายวันทั่วไป) ตอนที่ ๓
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (บัญชีแยกประเภท) ตอนที่ ๑
๑o
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (บัญชีแยกประเภท) ตอนที่ ๒
๑๑
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (บัญชีแยกประเภท) ตอนที่ ๓
๑๒
  การจัดทำงบทดลอง ๑
๑๓
  การจัดทำงบทดลอง ๒
๑๔
  งบกำไรขาดทุน (เบื้องต้น)
๑๕
  งบดุล (เบื้องต้น)
๑๖
  การวิเคราะห์งบการเงิน ตอนที่ ๑
๑๗
  การวิเคราะห์งบการเงิน ตอนที่ ๒
21. ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดูแลบริบาล
เรื่อง 20.1 ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับร่างกาย
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกริยาท่าทาง
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับโรคและอาการ
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลการเคลื่อนย้าย
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลบริบาลเรื่องการรับประทานอาหาร
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลการขับถ่าย
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการแต่งตัว
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการอาบแช่น้ำและการรักษาความสะอาด
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการทำงานบ้าน
24. การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองใสยุค โควิด19
26. ความรู้เบื้องต้นของการตลาดและการตลาดดิจิทัล
เรื่อง 25.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ บุญโต_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ความรู้เบื้องต้นของการตลาดและการตลาดดิจิทัล
  สภาพแวดล้อมทางการตลาด
  พฤติกรรมผู้บริโภค
  กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
  ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ความรู้เรื่องราคา
  การกำหนดราคา
  การจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม
๑o
  กระบวนการโลจิสติกส์
๑๑
  การค้าปลีก
๑๒
  การค้าส่ง
๑๓
  การสื่อสารการตลาดแบบออฟไลน์
๑๔
  การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล
๑๕
  การตลาดสมัยใหม่
๑๖
  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม
๑๗
  สรุปเนื้อหาทางการตลาดและตัวอย่างการนำการตลาดไปใช้
27. การบัญชีบริหาร
เรื่อง 26.1 รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  แนวคิดและความสำคัญของบัญชีบริหาร
  แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน
  ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน บริมาณ และกำไร
  การปันส่วนต้นทุนและต้นทุนฐานกิจกรรม
  การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร
  การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง
  งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม ตอนที่ ๑
  งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม ตอนที่ ๒
  งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม ตอนที่ ๓
๑o
  งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม ตอนที่ ๔
๑๑
  การกำหนดราคาสินค้าและบริการ
๑๒
  การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
๑๓
  รวมแบบฝึกหัด กิจกรรม ตอนที่ ๑
๑๔
  รวมแบบฝึกหัด กิจกรรม ตอนที่ ๒
๑๕
  รวมแบบฝึกหัด กิจกรรม ตอนที่ ๓
๑๖
  รวมแบบฝึกหัด กิจกรรม ตอนที่ ๔
๑๗
  รวมแบบฝึกหัด กิจกรรม ตอนที่ ๕
28. อักษรภาษาญี่ปุ่นและเสียงอ่าน
เรื่อง 27.1 ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น(ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ)
  อักษรฮิรางานะ วรรค あ•か•さ
  อักษรฮิรางานะ วรรค た•な•は
  อักษรฮิรางานะ วรรค ま•や•ら
  อักษรฮิรางานะ わ•を•ん
  เสียงอ่านของฮิรางานะทั้ง 46 ตัว
  เสียงพิเศษของฮิรางานะ
  อักษรคาตาคานะ วรรค ア•カ•サ
  อักษรคาตาคานะ วรรค タ•ナ•八
๑o
  อักษรคาตาคานะ วรรค マ•ヤ•ラ
๑๑
  อักษรคาตาคานะ ワ•ヲ•ン
๑๒
  เสียงอ่านของคาตาคานะทั้ง 46 ตัว
๑๓
  เสียงพิเศษของคาตาคานะ
๑๔
  คันจิบอกตัวเลข
๑๕
  คันจิบอกวันและเวลา
๑๖
  คันจิบอกสมาชิกในครอบครัว
๑๗
  สรุปความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น(ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ)
29. คันจิและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหมวดความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
เรื่อง 28.1 ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ตัวอักษร 自 (ji) ตนเอง
  ตัวอักษร 誕 (tan) 生 (joo) การเกิดและชีวิต
  ตัวอักษร 仏 (butsu) พระพุทธเจ้า
  ตัวอักษร 法 (hoo) ธรรม
  ตัวอักษร 止 (shi) 観 (kan)หยุดและดูตัวอักษร
  無 (mu) ไร้ ปราศจาก ไม่มีตัวตน
  ตัวอักษร 苦 (ku) ลำบาก ขมขื่น ยากแค้นลำเค็ญ
  ตัวอักษร 諦 (tai) ความจริง
  ตัวอักษร 道 (doo) ถนน หนทาง ทางเดิน
๑o
  ตัวอักษร 正 (shoo) ความถูกต้อง
๑๑
  ตัวอักษร 滅 (metsu) ดับสูญ
๑๒
  ตัวอักษร 戒 (kai) คำสั่งสอน บทเรียน (เตือนสติ)
๑๓
  ตัวอักษร 律 (ritsu) กรอบ ข้อกำหนด ข้อพึงปฏิบัติ
๑๔
  ตัวอักษร 定 (joo) ความสงบ
๑๕
  ตัวอักษร 因 (in) 果 (ka) เหตุและผล
๑๖
  ตัวอักษร 業 (goo) กรรม การกระทำที่เกิดขึ้นจากเจตนา
๑๗
  ตัวอักษร 転 (ten) หมุน วนเวียน
30. การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานในโรงงาน
เรื่อง 29.1 ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  การทักทาย การแนะนำตัว การแนะนำบุคคลอื่น
  ทัศนศึกษาโรงงาน กระบวนการผลิต
  การฝึกงานด้านเทคนิค ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  การรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด
  สำนวนการใช้อุปกรณ์ช่าง
  การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
  ความเครียด ความผิดปกติทางร่างกาย
  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล งานเลี้ยงดื่มสังสรรค์ของบริษัท
  การพิจารณางานที่ทำ การปรับปรุงงาน
๑o
  การรายงาน การติดต่อสื่อสาร การปรึกษาหารือ
๑๑
  อุบัติเหตุ เหตุการณ์ฉุกเฉิน
๑๒
  อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ข้อบังคับในการปฎิบัติงาน
๑๓
  เครื่องหมายเตือนเพื่อความปลอดภัย ป้ายห้าม
๑๔
  กิจกรรม 5ส
๑๕
  การสิ้นสุดการฝึกอบรม
๑๖
  สำนวนขอร้องที่เหมาะสม
๑๗
  สำนวนขอโทษที่เหมาะสม
32. หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
เรื่อง 31.1 อาจารย์สุรเชษฐ ลิ้มเฉลิม และคณะ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  สิทธิของตนเองและผู้อื่น
  กติกาของสังคมไทย
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  การพัฒนาการเรียนรู้สิทธิ กติกา และบทบาท
  การตระหนักในคุณค่าของตน
  การเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
  มารยาทกับการปรับตัวในสังคม
  มารยาทกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
๑o
  กระบวนการคิดเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
๑๑
  คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในสังคม
๑๒
  คุณธรรมในสังคมไทย
๑๓
  จริยธรรมในสังคมไทย
๑๔
  ศีลธรรมในสังคมไทย
๑๕
  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
๑๖
  บทบาท หน้าที่พลเมืองที่ดี
๑๗
  การพัฒนาตนเองบทวิถีหน้าที่พลเมืองที่ดี
33. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง 32.1 อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  ภาพรวมวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
  ภาวะเศรษฐกิจอุตสากรรมไทย
  บทบาทและความสำคัญภาคอุตสาหกรรม
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม
  การเพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
  การจัดแบ่งประเภทอุตสาหกรรม
  โครงสร้างอุตสาหกรรม
  แนวคิดหน่วยผลิต : ทฤษฎีการผลิต
  แนวคิดหน่วยผลิต : ทฤษฎีต้นทุน
๑o
  แนวคิดหน่วยผลิต : ทฤษฎีรายรับ/กำไร
๑๑
  แหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม
๑๒
  พฤติกรรมการแข่งขันตลาดธุรกิจอุตสาหกรรม
๑๓
  ผลการดำเนินงานอุตสาหกรรม
๑๔
  การลงทุนและเงินทุนเพื่ออุตสาหกรรม
๑๕
  นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
36. เพชรแผ่นดิน
เรื่อง 35.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  นิทานชีวิต ๑
  นิทานชีวิต ๒
  นิทานชีวิต ๓
  พุทธประวัติ ๑
  พุทธประวัติ ๒
  พุทธประวัติ ๓
  พุทธประวัติ ๔
  อโยธยา
37. การสร้างมนุษย์เสมือนจริงสำหรับงานศิลปะสร้างสรรค์
เรื่อง 36.1 ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  มนุษย์เสมือนจริงคืออะไร ประเภทของการนำไปใช้งานมีอะไรบ้าง
  การสร้างมนุษย์เสมือนจริงประเภทการทำงานบนคลาวด์
  การปรับใบหน้าท่าทางและสภาพแวดล้อมของมนุษย์เสมือนจริงบนคลาวด์
  การทำมนุษย์เสมือนจริงไปใช้งาน
  การสร้างมนุษย์เสมือนจริงประเภทการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
  การปรับใบหน้าท่าทางและสภาพแวดล้อมของมนุษย์เสมือนจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
  การปรับค่ารายละเอียดของมนุษย์เสมือนจริงและวัสดุประกอบ
  การใส่การเคลื่อนไหวให้กับมนุษย์เสมือนจริง
38. ชีวิตต้องธรรม(ทำ)
เรื่อง 37.1 พระครูโฆษิตสุทธสร เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส และพระอาจารย์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๑
  ศาสนพิธีในศาสนาพุทธ ตอนที่ ๑
  ศาสนพิธีในศาสนาพุทธ และ การสวดมนต์ภาวนา
  พระวินัยบัญญัติ และ แนะแนวการศึกษา ตอนที่ ๑
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๒
  พระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา
  ภาษาบาลี (๑)
  ภาษาบาลี (๒)
  ภาษาบาลี (๓)
๑o
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๓
๑๑
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๔
๑๒
  ภาษาบาลี (๔)
๑๓
  ภาษาบาลี (๕)
๑๔
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๕
๑๕
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๖
๑๖
  พระมหากษัตริย์(ในหลวงรัชกาลที่ ๙) กับพุทธศาสนา
42. การวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่
เรื่อง 41.1 อาจารย์ณิชการนต์ กลับดี_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  การเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจ
  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
  จริยธรรมผู้ประกอบการ
  การประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ (ปัจจัยภายนอก : Five Force Model)
  การประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ (ปัจจัยภายใน : SWOT Analysis)
  การประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ (ปัจจัยภายใน : Value Chain)
  การวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas
  การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น
  พฤติกรรมผู้บริโภค ๑
๑o
  พฤติกรรมผู้บริโภค ๒
๑๑
  การจัดการการตลาด
๑๒
  กลยุทธ์ทางการตลาด (๔P's)
๑๓
  กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ (๗P's)
๑๔
  กลยุทธ์ทางการตลาดกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
๑๕
  การจัดหาและการจัดการเงินทุน ๑
๑๖
  การจัดหาและการจัดการเงินทุน ๒
๑๗
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจงานคหกรรมศาสตร์
43. การพัฒนาและสร้าง Metaverss สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เรื่อง 42.1 ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  องค์ประกอบ ตัวอย่างและความรู้เกี่ยวกับ Metaverse
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ชนิด 3 มิติ
  การสร้างสิ่งแวดล้อม 3 มิติ ด้วยโปรแกรม ส่วนโครงสร้าง
  การสร้างสิ่งแวดล้อม 3 มิติ ด้วยโปรแกรม ส่วนพื้นผิววัสดุ
  การสร้างวัตถุ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมและการสแกน
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ชนิด ภาพ และวิดีโอ ส่วนการจัดทรงกลม
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ชนิด ภาพ และวิดีโอ ส่วนการจัดการวัตถุ
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ชนิด ภาพ และวิดีโอ ส่วนการจัดการระบบอุปกรณ์
  การจัดการภาพและวิดีโอที่อยู่ใน Metaverse
๑o
  Web3 และ Blockchain Technology
๑๑
  NFT และ Crypto Currency
๑๒
  การสมัครและเชื่อมต่อกับกระเป๋า MetaMask
๑๓
  การใช้งาน Metaverse 3D Online
๑๔
  การใส่ภาพและวิดีโอ ลงไปในสภาพแวดล้อม Metaverse
๑๕
  การใส่ 3D Animation ลงไปในสภาพแวดล้อม Metaverse
44. เรียนรู้อักษรฮิรางานะ และคาตาคานะจากคำศัพท์หมวดของกิจและอาหารญี่ปุ่น
45. การวาดภาพ
48. ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
52. การบัญชีชั้นสูง ๑
เรื่อง 49.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและผลกระทบจากการเปลี่ยงแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
  การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและผลกระทบจากการเปลี่ยงแปลงอัตราแลกเปลี่ยน(ต่อ)
  การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด
  การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้
  การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้(ต่อ)
  การบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้า
  การบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้า(ต่อ)
  การบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย
  การบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย(ต่อ)
๑o
  การบัญชีสำหรับสัญญาเช่า
๑๑
  การบัญชีสำหรับสัญญาเช่า(ต่อ)
๑๒
  การบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้าง
๑๓
  การบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้าง(ต่อ)
53. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง 50.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทั่วไป
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานหญิง
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าลวงเวลาในวันหยุด
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการพักงาน
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับค่าชดเชย
57. แคลคูลัส ๑ สำหรับวิศวกร
เรื่อง 54.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ฟังก์ชัน ลิมิต
  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต
  ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับอนุพันธ์
  อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติผกผัน ไฮเพอร์โบลิก
  อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม , เอกซ์โพเนนชเียล
  อนุพันธ์กับการประยุกต์
  ทบทวนการหาอนุพันธ์
๑o
  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับปริพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
๑๑
  ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันและไฮเพอร์โบลิก
๑๒
  ปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยการแยกส่วน
๑๓
  ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติยกกำลัง
๑๔
  ปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยการแทนค่าด้วยตัวแปรใหม่
๑๕
  ปริพันธ์กับการประยุกต์
๑๖
  พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ
๑๗
  ทบทวนการหาปริพันธ์
58. แคลคูลัส ๒ สำหรับวิศวกร
เรื่อง 55.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  พิกัดเชิงขั้ว
  กราฟในพิกัดเชิงขั้ว
  สมการอิงตัวแปรเสริม
  ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง
  อนุพันธ์ ปริพันธ์ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์หนึ่งตัวแปร
  เส้นตรง ระนาบ พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ
  อนุพันธ์ย่อย
  อนุพันธ์ย่อยโดยปริยาย
  กฎลูกโซ่
๑o
  อนุพันธ์ย่อยกับการประยุกต์
๑๑
  ปริพันธ์สองชั้น
๑๒
  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับปริพันธ์สองชั้น
๑๓
  ปริพันธ์สองชั้นกับการประยุกต์
๑๔
  ปริพันธ์สามชั้น
๑๕
  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับปริพันธ์สามชั้น
๑๖
  ปริพันธ์สามชั้นกับการประยุกต์ (๑)
๑๗
  ปริพันธ์สามชั้นกับการประยุกต์ (๒)
61. การสร้าง Web ง่าย ๆ
เรื่อง 57.1 ดร.ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  Introduction to WWW
  Introduction to HTML
  Format Text and List
  Hyperlink and anchors
  style sheet
  Apply style sheet
  Create simple web (๑)
  Create simple web (๒)
64. เทคนิควิธีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI ในงานการออกแบบและการสร้างสื่อดิจิทัล
เรื่อง 59.1 ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  พื้นฐานและแนวคิดการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการถามตอบข้อคำถาม
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างภาพบุคคล
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างภาพวัตถุ
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างภาพทิวทัศน์
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการออกแบบตัวละคร
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้าง Sound Music
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างแอนิเมชัน ๑
๑o
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างแอนิเมชัน ๒
๑๑
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสังเคราะห์เสียงมนุษย์
๑๒
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างเว็บไซต์
๑๓
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างโลโก้
66. ภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวัน นวัตกรรมวัสดุชุมชน
เรื่อง 61.1 รองศาสตราจารย์สรชา ไววรกิจ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  นิยามนวัตกรรม วัสดุ และชุมชน
  กระบวนการและวิธีการ
  กรอบการศึกษาและประด็นทั้ง ๓ ตัวอย่าง
  ที่มาของปัญหาและรู้จักวัสดุ (เปลือกไข่)
  สร้างทางเลือกและวิธีการ (เปลือกไข่)
  นำเสนอผลงานและตัวอย่างงาน (เปลือกไข่)
  สรุปผลงานและนำสู่ผลงานที่ ๒ (เปลือกโกงกาง)
  สร้างทางเลือกและวิธีการ (เปลือกโกงกาง)
  นำเสนอผลงานและตัวอย่างงาน (เปลือกโกงกาง)
๑o
  สรุปผลงานและนำสู่ผลงานที่ ๓ (เปลือกหอย)
๑๑
  ที่มาของปัญหาและรู้จักวัสดุ (เปลือกหอย)
๑๒
  สร้างทางเลือกและวิธีการ (เปลือกหอย)
67. การเลี้ยงและจัดการกระบือ
72. อาหารตะวันตก(Western Cuisine)
เรื่อง 67.1 อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารตะวันตก ๑
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารตะวันตก ๒
  เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารตะวันตก
  วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารตะวันตก ๑
  วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารตะวันตก ๒
  วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารตะวันตก ๓
  หลักการเตรียมพื้นฐาน (น้ำสต๊อก)
  หลักการเตรียมพื้นฐาน (ซุป)
  หลักการเตรียมพื้นฐาน (ซอส)
๑o
  ประเภทของอาหารเช้าแบบตะวันตก
๑๑
  ประเภทของอาหารเรียกน้ำย่อย
๑๒
  ประเภทของอาหารจานหลัก ๑
๑๓
  ประเภทของอาหารจานหลัก ๒
๑๔
  ประเภทของอาหารจานหลัก ๓
๑๕
  ประเภทของอาหารจานหวาน ๑
๑๖
  ประเภทของอาหารจานหวาน ๒
๑๗
  การบริการอาหารแบบตะวันตก
74. วิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวัน by ครูชมบี
เรื่อง 69.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนุช เผื่อนพิภพ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหาร
  องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร โปรตีน
  องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร คาร์โบไฮเดรต
  องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ไขมัน
  องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร วิตามิน
  องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร แร่ธาตุ
  องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร น้ำ
  โภชนาการ
  จุลชีววิทยาทางอาหาร
๑o
  บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
๑๑
  วิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวันของแต่ละช่วงวัย
๑๒
  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมต่อการบริโภค
๑๓
  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
๑๔
  การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการประกอบอาหาร (ระดับครัวเรือน)
๑๕
  การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการประกอบอาหาร (ระดับอุตสาหกรรม)
๑๖
  การทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ๑
๑๗
  การทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ๒
76. การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์
เรื่อง 71.1 อาจารย์พิเชษฐ กันทะวัง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  โครงสร้างของหุ่นยนต์ ตอนที่ ๑
  โครงสร้างของหุ่นยนต์ ตอนที่ ๒
  อุปกรณ์ประกอบหุ่นยนต์ ตอนที่ ๑
  การทำงานของหุ่นยนต์ ตอนที่ ๑
  การทำงานของหุ่นยนต์ ตอนที่ ๒
  การออกแบบหุ่นยนต์ ตอนที่ ๑
  การออกแบบหุ่นยนต์ ตอนที่ ๒
  การออกแบบหุ่นยนต์ ตอนที่ ๓
  การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ตอนที่ ๑
๑o
  การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ตอนที่ ๒
๑๑
  การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ตอนที่ ๓
๑๒
  การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ตอนที่ ๔
๑๓
  กระบวนการป้อนกลับ ตอนที่ ๑
๑๔
  กระบวนการป้อนกลับ ตอนที่ ๒
80. แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร ๒
81. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C
เรื่อง 76.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
  ระบบเลขฐานต่าง ๆ
  ความรู้ทั่วไปและองค์ประกอบของภาษา C
  คำสั่งและฟังก์ชั่นในภาษา C
  ตัวดำเนินการและนิพจน์ของภาษา C
  คำสั่งควบคุมการทำงานแบบทางเลือก
  คำสั่งควบคุมการทำงานแบบวนซ้ำ
  การประยุกต์ใช้งานคำสั่งควบคุมฯแบบวนซ้ำ
๑o
  ตัวแปรชุด
๑๑
  การประยุกต์ใช้งานตัวแปรชุด
๑๒
  ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง
๑๓
  การประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง
๑๔
  ตัวแปรพอยน์เตอร์
๑๕
  ตัวแปรชนิดโครงสร้าง
๑๖
  ไฟล์ข้อความ
๑๗
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานภาษา C
83. เตรียมสอบ TOEIC ด้วยตนเอง
เรื่อง 78.1 อาจารย์สุธีกานต์ มีชำนาญ_ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  TOEIC ๑
  TOEIC ๒
  TOEIC ๓
  TOEIC ๔
  TOEIC ๕
  TOEIC ๖
  TOEIC ๗
  สรุปการเตรียมสอบ TOEIC ด้วยตนเอง
84. เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
เรื่อง 79.1 อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและลักษณะเศรษฐกิจไทย
  ประวัติเศรษฐกิจไทย
  พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และสังคมผู้สูงอายุ
  เศรษฐกิจการเงินและการคลัง
  บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
  บทบาทของโลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
  เศรษฐกิจการเกษตรกับการเป็น SMART Farmer
  เศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
๑o
  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาอาชีพตามโครงการพระราชดำริ
๑๑
  เศรษฐกิจระหว่างประเทศกับแนวคิดเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัฒน์
๑๒
  เศรษฐกิจอาเซียน
๑๓
  ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในด้านการค้าระหว่างประเทศ
๑๔
  ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
๑๕
  ผลของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
85. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
เรื่อง 80.1 อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  ภาพรวมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
  การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
  วิจัยตลาด และ E-commerce
  อุปสงค์
  ประมาณการอุปสงค์และพยากรณ์
  การผลิตยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และการพัฒนาอาชีพตามโครงการพระราชดำริ
  ต้นทุนและกำไร
  การวางแผนการผลิตด้วยวิธีโปรแกรมเส้นตรง
  การกำหนดราคา
๑o
  โครงสร้างตลาด
๑๑
  พฤติกรรมการแข่งขันและทฤษฎีเกม
๑๒
  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
๑๓
  การวิเคราะห์โครงการ
๑๔
  ความเสี่ยงในการลงทุน
๑๕
  การเขียนแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
86. โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms)
เรื่อง 81.1 อาจารย์นุรักษ์ ไชยศรี_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  บทนำและความสำคัญของโครงสร้างข้อมูล ประเภทของโครงสร้างข้อมูล รูปแบบการแทนค่าข้อมูลในหน่วยความจำ
  แนวคิดการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูล เชิงเส้น ด้วยการแทนค่าข้อมูลในหน่วยความจำแบบ Static (อะเรย์)
  แนวคิดการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น Collection ด้วยอะเรย์
  แนวคิดการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น Set ด้วยอะเรย์
  แนวคิดการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น List ด้วยอะเรย์
  แนวคิดการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น Stack ด้วยอะเรย์
  แนวคิดการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น Queue ด้วยอะเรย์
  แนวคิดการออกแบบและการแทนค่าข้อมูลในหน่วยความจำ ด้วยวิธีการแบบไดามิค (Dynamic) หรือ (Linked-List)
  การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูล เชิงเส้น Collection ด้วย Linked-List
๑o
  การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูล เชิงเส้น Set ด้วย Linked-List
๑๑
  การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูล เชิงเส้น List ด้วย Linked-List
๑๒
  การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูล เชิงเส้น Stack ด้วย Linked-List
๑๓
  การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูล เชิงเส้น Queue ด้วย Linked-List
๑๔
  แนวคิดการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูล ไม่เป็นเชิงเส้น ด้วยโครงสร้างข้อมูลต้นไม้ (Tree)
๑๕
  แนวคิดการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างข้อมูลต้นไม้ใบนารี (Binary Tree) และต้นไม้ไบนารีเซิร์ท (Binary Search Tree)
๑๖
  การจัดเรียงข้อมูลด้วย Algorithm อย่างง่าย (Bubble, Insertion, Selection)
88. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนำเที่ยว
เรื่อง 83.1 ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  การทักทายและการหารือกับหัวหน้าทัวร์
  การแนะนำตัวกับลูกทัวร์
  การอธิบายกำหนดการเดินทาง
  บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย
  สถานการณ์การจราจรติดขัด
  อธิบายเกี่ยวกับโรงแรมที่พัก
  บริการพิเศษของโรงแรมและร้านค้าบริเวณใกล้ ๆ
  การแลกเงิน
  อาหารเช้าของโรงแรม
๑o
  ข้อควรระวังในการท่องเที่ยว
๑๑
  สถานการณ์ลูกทัวร์ไม่สบาย
๑๒
  สถานการณ์สิ่งของลูกทัวร์สูญหาย
๑๓
  อาหารไทย
๑๔
  นำเที่ยวเยาวราช
๑๕
  นำเที่ยวปากคลองตลาด
๑๖
  นำเที่ยวชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา
๑๗
  การไปส่งลูกทัวร์
90. การทำเครื่องสำอาง ขัด นวด พอก ผิวหน้าและผิวกาย
เรื่อง 85.1 อาจารย์กรรญดา ณ หนองคาย และคณะ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  การทำผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรนวดหน้า ขัดหน้าและผงสมุนไพรขัดหน้าแบบมีฟอง
  การทำผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรขัดผิวและผงสมุนไพรขัดผิวกายแบบมีฟอง
  การทำผลิตภัณฑ์เกลือน้ำนมขัดผิวและเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบมีฟอง
  การทำผลิตภัณฑ์ครัมพอกผิวสมุนไพรและครีมขัดผิวสมุนไพร
  การทำผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรพอกหน้าลดฝ้า กระ รอยด่างดำ และผงพอกหน้าเด้ง หน้าอกเด้ง และกระชับผิวกาย
  การทำผลิตภัณฑ์เจลมาร์คหน้ากรุงเขมาสูตรลดสิวอักเสบและกระระคายเคือง และ Whitening Clay Mask and Scrub
  การทำผลิภภัณฑ์ Coffee & Rice Milk Scrub Cream
  การทำผลิตภัณฑ์ Scrub and Moisturizing Gel
  การทำผลิภัณฑ์ Nourishing Body Clay and Scrub
91. แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร (๓)
92. การวาดภาพพื้นฐาน
เรื่อง 87.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศิริพันธุ์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  วาดเส้นพื้นฐาน
  วัสดุ อุปกรณ์และเทคนิคในการวาดภาพ
  การร่างภาพรูปทรงชนิดต่าง ๆ
  สาธิตการร่างภาพลักษณะต่าง ๆ
  การจัดองค์ประกอบของภาพ ๑
  การจัดองค์ประกอบของภาพ ๒
  การจัดองค์ประกอบของภาพ ๓
  สาธิตการวาดภาพรูปทรงเรขาคณิต ๑ (ร่างภาพ)
  สาธิตการวาดภาพรูปทรงเรขาคณิต ๒ (ลงน้ำหนัก)
๑o
  การวาดหุ่นนิ่งชนิดต่างๆ ๑
๑๑
  การวาดหุ่นนิ่งชนิดต่างๆ ๒ (สาธิตการร่างภาพ)
๑๒
  การวาดหุ่นนิ่งชนิดต่างๆ ๓ (สาธิตการลงน้ำหนัก)
๑๓
  การวาดภาพคนเหมือน ๑
๑๔
  การวาดภาพคนเหมือน ๒ (สาธิตการร่างภาพ)
๑๕
  การวาดภาพคนเหมือน ๓ (สาธิต)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ