ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 1525
แผนการสอนโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครูผู้สอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กําหนดการรายชั่วโมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2. การพัฒนา VR 360 องศา แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้
4. ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์
เรื่อง 4.1 พระครูโฆษิตสุทธสร เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๒
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๓
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๔
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๕
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๖
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๗
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๘
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๙
๑o
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๐
๑๑
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๑
๑๒
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๒
๑๓
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๓
๑๔
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๔
๑๕
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๕
๑๖
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๖
๑๗
  ธรรมะเดย์ หลวงเพ่งเดอะซีรี่ย์ ตอนที่ ๑๗
5. การทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลหนังศีรษะ และเส้นผมด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ
เรื่อง 5.1 อาจารย์เจด็จ ฤทธิ์อุดม และคณะ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  การทำแชมพูมะกรูดสูตรธรรมชาติ 100% (ไม่มีฟอง/มีฟอง)
  การทำน้ำมันนวดและลูกประคบบำรุงหนังศีรษะและเส้นผม
  การทำโคลนหมักผมและซิลกี้แฮร์โคชบำรุงฟื้นฟูสภาพผมเสีย
  การทำแชมพูปรับสภาพเส้นผมและขจัดรังแค
  การทำแชมพูสูตรเนื้อใสและครีมนวดปรับสภาพเส้นผมและดูแลหนังศรีษะ
  การทำแชมพูเนื้อมุกและทรีตเม้นท์สูตรดูแลผมดัด ผมย้อมและผมทำสี
  การทำเซรั่มสมุนไพรลดอาการผมร่วงและกระตุ้นผมงอกใหม่
  การทำแชมพูและครีมนวดเปลี่ยนสีผม
  การทำผลิตภัณฑ์ตกแต่งเส้นผมให้อยู่ทรงสวยงาม
6. การบัญชีบริหารและการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
เรื่อง 6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.กัญณา ศิษฐ์แก้ว_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมงคลล้านนา
  แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารต้นทุน
  แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อการบริหาร
  ต้นทุนฐานกิจกรรมและงบประมาณฐานกิจกรรม
  แบบฝึกหัดทบทวน (๑)
  การบริหารต้นทุนด้วยการผลิตแบบทันเวลาและการผลิตแบบลีน
  การบริหารต้นทุนมาตรฐานเพื่อควบคุมการดำเนินงาน
  แบบฝึกหัดทบทวน (๒)
  การบัญชีตามความรับผิดชอบ การประเมินผล การปฏิบัติงานและราคาโอน
  การวิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐานเพื่อควบคุมการดำเนินงาน
๑o
  แบบฝึกหัดทบทวน (๓)
๑๑
  การวิเคราะห์ผลต่างกำไรเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑๒
  การวิเคราะห์งบจ่ายลงทุนเพื่อการตัดสินใจ
๑๓
  แบบฝึกหัดทบทวน (๔)
๑๔
  การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร (๑)
๑๕
  การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร (๒)
๑๖
  แบบฝึกหัดทบทวน (๕)
๑๗
  แบบฝึกหัดทบทวน (๖)
9. บรรทัดที่ก้าว
10. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
11. ก้าวสู่โลกนักประดิษฐ์ กับ ทิงเกอร์แคท (Tinkercad)
12. สนุกกับ Lab by ครูชมบี
เรื่อง 11.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนุช เผื่อนพิภพ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  การเตรียมความพร้อมในการทำ Lab
  การจัดการความปลอดภัยในห้อง Lab
  ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอันตรายจากการทำ Lab
  การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  Laboratory balances and scales การวางแผนงาน
  Laboratory balances and scales การปฏิบัติ ๑
  Laboratory balances and scales การปฏิบัติ ๒
  Laboratory balances and scales การสรุป
  Laboratory filtration การวางแผนงาน
๑o
  Laboratory filtration การปฏิบัติ ๑
๑๑
  Laboratory filtration การปฏิบัติ ๒
๑๒
  Laboratory filtration การสรุป
๑๓
  Laboratory Thin-layer chromatography การวางแผนงาน
๑๔
  Laboratory Thin-layer chromatography การปฏิบัติ ๑
๑๕
  Laboratory Thin-layer chromatography การปฏิบัติ ๒
๑๖
  Laboratory Thin-layer chromatography การสรุป
๑๗
  การรายงานผลและนำเสนอ
13. รู้ทัน AI รู้ทัน หุ่นยนต์
เรื่อง 12.1 ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ความสำคัญของ AI และหุ่นยนต์
  ความหวังชาติกับ AI และหุ่นยนต์ไทย
  ความรู้พื้นฐานสำหรับการสร้าง AI และหุ่นยนต์ ตอนที่ 1
  ความรู้พื้นฐานสำหรับการสร้าง AI และหุ่นยนต์ ตอนที่ 2
  ความรู้พื้นฐานสำหรับการสร้าง AI และหุ่นยนต์ ตอนที่ 3
  ความรู้พื้นฐานสำหรับ AI และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
  ความรู้พื้นฐานสำหรับ AI และหุ่นยนต์บริการ
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ตอนที่ ๑
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ตอนที่ ๒
๑o
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ตอนที่ ๓
๑๑
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการท่องเที่ยว ตอนที่ ๑
๑๒
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการท่องเที่ยว ตอนที่ ๒
๑๓
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการท่องเที่ยว ตอนที่ ๓
๑๔
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ ตอนที่ ๑
๑๕
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ ตอนที่ ๒
๑๖
  AI และหุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ ตอนที่ ๓
๑๗
  บทสรุป AI และหุ่นยนต์ไทย
14. วาดเส้นอุดมคติไทยและสุนทรียภาพกับศิลปะวิจารณ์
เรื่อง 13.1 ผู้ช่วยศาสตราจารยฉัตรชัย ศิริพันธุ์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะไทย
  เส้นในงานจิตรกรรมไทย
  รูปแบบงานศิลปกรรมไทย
  รูปทรงอุดมคติ
  การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของช่างไทย
  รูปแบบของศิลปะไทยในสมัยต่างๆ
  จิตรกรรมไทยประเพณี
  องค์ประกอบในงานจิตรกรรมไทยประเพณี
  การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
๑o
  จิตรกรรมร่วมสมัย
๑๑
  องค์ประกอบในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย
๑๒
  การสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยร่วมสมัย
๑๓
  วาดเส้นสร้างสรรค์
๑๔
  สุนทรียภาพกับศิลปะวิจารณ์ ๑
๑๕
  สุนทรียภาพกับศิลปะวิจารณ์ ๒
๑๖
  สุนทรียภาพกับศิลปะวิจารณ์ ๓
๑๗
  สุนทรียภาพกับศิลปะวิจารณ์ ๔
15. เรียนดนตรีไทย (ซออู้)
เรื่อง 14.1 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ส่วนประกอบ/ ลักษณะ หน้าที่ในวงและเสียงของซออู้
  ท่านั่ง การจับซออู้ วิธีการสี และเสียงที่ถูกต้อง
  การไล่นิ้ว การกดสาย การใช้คันชักซออู้ (1)
  การไล่นิ้ว การกดสาย การใช้คันชักซออู้ (2)
  การสีโดยการใช้คันเดี่ยว ๑
  การสีโดยการใช้คันเดี่ยว ๒
  การสีโดยการใช้คันชักควบ ๑
  การสีโดยการใช้คันชักควบ ๒
  การพรมนิ้ว ๑
๑o
  การพรมนิ้ว ๒
๑๑
  การปริบเสียง ๑
๑๒
  การปริบเสียง ๒
๑๓
  การปะนิ้ว ๑
๑๔
  การปะนิ้ว ๒
๑๕
  รวมเทคนิคการสีซออู้เป็นทำนองเพลงเพื่อความไพเราะ ๑
๑๖
  รวมเทคนิคการสีซออู้เป็นทำนองเพลงเพื่อความไพเราะ ๒
๑๗
  การบำรุงรักษาซออู้ และการอ่านโน๊ตดนตรีไทย
16. ภาษาญี่ปุ่นจากข่าว
17. การทำเครื่องสำอางดูแลหนังศีรษะ เส้นผม และช่องปาก
เรื่อง 16.1 อาจารย์เจด็จ ฤทธิ์อุดม และคณะ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  การทำผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรแบบผงและผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรธรรมชาติ
  การทำผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรแบบครีม
  การทำผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรสูตรหญ้าหวานแบบครีม
  การทำผลิตภัณฑ์แชมพูเนื้อมุก (Pearl Shampoo) สูตรดูแลผมดัด ผมย้อมและผมทำสี
  การทำผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดศรีษะ hot oil จากสมุนไพรไทยและลูกประคบผม
  การทำผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด(แบบไม่มีฟอง และแบบมีฟอง)
  การทำผลิตภัณฑ์เซรั่มสมุนไพรกระตุ้นผมงอกและผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรเฮนน่าย้อมผม
  การทำผลิตภัณฑ์แชมพูปรับสภาพเส้นผลสูตรขจัดรังแคและลดอาการคันของหนังศรีษะ
  การทำผลิตภัณฑ์ครีมนวดผม (Hair Conditioner) และผลิตภัณฑ์ซิลกี้แฮร์โค้ด (Sliky Hair Coat)
19. สนุกกับภาษา
เรื่อง 18.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี อุ่นวัฒนา_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  The Power of Words
  Sofe Power (๑)
20. บัญชีสำหรับธุรกิจอาหาร
เรื่อง 19.1 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  บทบาทของการบัญชีในธุรกิจ
  ความหมาย และความสำคัญของการบัญชีในธุรกิจอาหาร
  รายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้า ๑
  รายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้า ๒
  รายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้า ๓
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (สมุดรายวันทั่วไป) ตอนที่ ๑
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (สมุดรายวันทั่วไป) ตอนที่ ๒
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (สมุดรายวันทั่วไป) ตอนที่ ๓
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (บัญชีแยกประเภท) ตอนที่ ๑
๑o
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (บัญชีแยกประเภท) ตอนที่ ๒
๑๑
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (บัญชีแยกประเภท) ตอนที่ ๓
๑๒
  การจัดทำงบทดลอง ๑
๑๓
  การจัดทำงบทดลอง ๒
๑๔
  งบกำไรขาดทุน (เบื้องต้น)
๑๕
  งบดุล (เบื้องต้น)
๑๖
  การวิเคราะห์งบการเงิน ตอนที่ ๑
๑๗
  การวิเคราะห์งบการเงิน ตอนที่ ๒
21. ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดูแลบริบาล
เรื่อง 20.1 ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับร่างกาย
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกริยาท่าทาง
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับโรคและอาการ
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลการเคลื่อนย้าย
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลบริบาลเรื่องการรับประทานอาหาร
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลการขับถ่าย
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการแต่งตัว
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการอาบแช่น้ำและการรักษาความสะอาด
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการทำงานบ้าน
24. การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองในยุค โควิด19
26. ความรู้เบื้องต้นของการตลาดและการตลาดดิจิทัล
เรื่อง 25.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ บุญโต_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ความรู้เบื้องต้นของการตลาดและการตลาดดิจิทัล
  สภาพแวดล้อมทางการตลาด
  พฤติกรรมผู้บริโภค
  กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
  ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ความรู้เรื่องราคา
  การกำหนดราคา
  การจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม
๑o
  กระบวนการโลจิสติกส์
๑๑
  การค้าปลีก
๑๒
  การค้าส่ง
๑๓
  การสื่อสารการตลาดแบบออฟไลน์
๑๔
  การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล
๑๕
  การตลาดสมัยใหม่
๑๖
  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม
๑๗
  สรุปเนื้อหาทางการตลาดและตัวอย่างการนำการตลาดไปใช้
27. การบัญชีบริหาร
เรื่อง 26.1 รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  แนวคิดและความสำคัญของบัญชีบริหาร
  แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน
  ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน บริมาณ และกำไร
  การปันส่วนต้นทุนและต้นทุนฐานกิจกรรม
  การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร
  การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง
  งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม ตอนที่ ๑
  งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม ตอนที่ ๒
  งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม ตอนที่ ๓
๑o
  งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม ตอนที่ ๔
๑๑
  การกำหนดราคาสินค้าและบริการ
๑๒
  การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
๑๓
  รวมแบบฝึกหัด กิจกรรม ตอนที่ ๑
๑๔
  รวมแบบฝึกหัด กิจกรรม ตอนที่ ๒
๑๕
  รวมแบบฝึกหัด กิจกรรม ตอนที่ ๓
๑๖
  รวมแบบฝึกหัด กิจกรรม ตอนที่ ๔
๑๗
  รวมแบบฝึกหัด กิจกรรม ตอนที่ ๕
28. อักษรภาษาญี่ปุ่นและเสียงอ่าน
เรื่อง 27.1 ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น(ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ)
  อักษรฮิรางานะ วรรค あ•か•さ
  อักษรฮิรางานะ วรรค た•な•は
  อักษรฮิรางานะ วรรค ま•や•ら
  อักษรฮิรางานะ わ•を•ん
  เสียงอ่านของฮิรางานะทั้ง 46 ตัว
  เสียงพิเศษของฮิรางานะ
  อักษรคาตาคานะ วรรค ア•カ•サ
  อักษรคาตาคานะ วรรค タ•ナ•八
๑o
  อักษรคาตาคานะ วรรค マ•ヤ•ラ
๑๑
  อักษรคาตาคานะ ワ•ヲ•ン
๑๒
  เสียงอ่านของคาตาคานะทั้ง 46 ตัว
๑๓
  เสียงพิเศษของคาตาคานะ
๑๔
  คันจิบอกตัวเลข
๑๕
  คันจิบอกวันและเวลา
๑๖
  คันจิบอกสมาชิกในครอบครัว
๑๗
  สรุปความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น(ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ)
31. สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
เรื่อง 28.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร โพธินิ่มแดง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ๑
  สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ๒
36. เพชรแผ่นดิน
เรื่อง 31.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  นิทานชีวิต ๑
  นิทานชีวิต ๒
  นิทานชีวิต ๓
  พุทธประวัติ ๑
  พุทธประวัติ ๒
  พุทธประวัติ ๓
  พุทธประวัติ ๔
  อโยธยา
37. การสร้างมนุษย์เสมือนจริงสำหรับงานศิลปะสร้างสรรค์
เรื่อง 32.1 ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  มนุษย์เสมือนจริงคืออะไร ประเภทของการนำไปใช้งานมีอะไรบ้าง
  การสร้างมนุษย์เสมือนจริงประเภทการทำงานบนคลาวด์
  การปรับใบหน้าท่าทางและสภาพแวดล้อมของมนุษย์เสมือนจริงบนคลาวด์
  การทำมนุษย์เสมือนจริงไปใช้งาน
  การสร้างมนุษย์เสมือนจริงประเภทการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
  การปรับใบหน้าท่าทางและสภาพแวดล้อมของมนุษย์เสมือนจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
  การปรับค่ารายละเอียดของมนุษย์เสมือนจริงและวัสดุประกอบ
  การใส่การเคลื่อนไหวให้กับมนุษย์เสมือนจริง
38. ชีวิตต้องธรรม(ทำ)
เรื่อง 33.1 พระครูโฆษิตสุทธสร เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส และพระอาจารย์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๑
  ศาสนพิธีในศาสนาพุทธ ตอนที่ ๑
  ศาสนพิธีในศาสนาพุทธ และ การสวดมนต์ภาวนา
  พระวินัยบัญญัติ และ แนะแนวการศึกษา ตอนที่ ๑
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๒
  พระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา
  ภาษาบาลี (๑)
  ภาษาบาลี (๒)
  ภาษาบาลี (๓)
๑o
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๓
๑๑
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๔
๑๒
  ภาษาบาลี (๔)
๑๓
  ภาษาบาลี (๕)
๑๔
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๕
๑๕
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๖
๑๖
  พระมหากษัตริย์(ในหลวงรัชกาลที่ ๙) กับพุทธศาสนา
42. การวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่
เรื่อง 37.1 อาจารย์ณิชกานต์ กลับดี_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  การเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจ
  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
  จริยธรรมผู้ประกอบการ
  การประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ (ปัจจัยภายนอก : Five Force Model)
  การประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ (ปัจจัยภายใน : SWOT Analysis)
  การประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ (ปัจจัยภายใน : Value Chain)
  การวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas
  การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น
  พฤติกรรมผู้บริโภค ๑
๑o
  พฤติกรรมผู้บริโภค ๒
๑๑
  การจัดการการตลาด
๑๒
  กลยุทธ์ทางการตลาด (๔P's)
๑๓
  กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ (๗P's)
๑๔
  กลยุทธ์ทางการตลาดกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
๑๕
  การจัดหาและการจัดการเงินทุน ๑
๑๖
  การจัดหาและการจัดการเงินทุน ๒
๑๗
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจงานคหกรรมศาสตร์
43. การพัฒนาและสร้าง Metaverss สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เรื่อง 38.1 ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  องค์ประกอบ ตัวอย่างและความรู้เกี่ยวกับ Metaverse
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ชนิด 3 มิติ
  การสร้างสิ่งแวดล้อม 3 มิติ ด้วยโปรแกรม ส่วนโครงสร้าง
  การสร้างสิ่งแวดล้อม 3 มิติ ด้วยโปรแกรม ส่วนพื้นผิววัสดุ
  การสร้างวัตถุ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมและการสแกน
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ชนิด ภาพ และวิดีโอ ส่วนการจัดทรงกลม
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ชนิด ภาพ และวิดีโอ ส่วนการจัดการวัตถุ
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ชนิด ภาพ และวิดีโอ ส่วนการจัดการระบบอุปกรณ์
  การจัดการภาพและวิดีโอที่อยู่ใน Metaverse
๑o
  Web3 และ Blockchain Technology
๑๑
  NFT และ Crypto Currency
๑๒
  การสมัครและเชื่อมต่อกับกระเป๋า MetaMask
๑๓
  การใช้งาน Metaverse 3D Online
๑๔
  การใส่ภาพและวิดีโอ ลงไปในสภาพแวดล้อม Metaverse
๑๕
  การใส่ 3D Animation ลงไปในสภาพแวดล้อม Metaverse
44. เรียนรู้อักษรฮิรางานะ และคาตาคานะจากคำศัพท์หมวดของกินและอาหารญี่ปุ่น
45. การวาดภาพ
50. พลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลก
เรื่อง 42.1 อาจารย์สุรเชษฐ ลิ้มเฉลิม และคณะ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
  กติกาของสังคม
52. การบัญชีชั้นสูง ๑
เรื่อง 44.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและผลกระทบจากการเปลี่ยงแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
  การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและผลกระทบจากการเปลี่ยงแปลงอัตราแลกเปลี่ยน(ต่อ)
  การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด
  การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้
  การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้(ต่อ)
  การบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้า
  การบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้า(ต่อ)
  การบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย
  การบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย(ต่อ)
๑o
  การบัญชีสำหรับสัญญาเช่า
๑๑
  การบัญชีสำหรับสัญญาเช่า(ต่อ)
๑๒
  การบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้าง
๑๓
  การบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้าง(ต่อ)
๑๔
  การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหากำไร
๑๕
  การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหากำไร(ต่อ)
๑๖
  การบัญชีสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
๑๗
  การบัญชีสำหรับผลประโยชน์พนักงาน(ต่อ)
53. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง 45.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทั่วไป
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานหญิง
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าลวงเวลาในวันหยุด
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการพักงาน
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับค่าชดเชย
56. งานผ้า DIY BY แฟชั่นโชติเวช
เรื่อง 48.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์, ดร.สุวดี ประดับ, อ.มัลลิกา จงจิตต์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  กระเป๋าผ้า DIY จากยีนส์ตัวเก่า แบบที่ ๑
  กระเป๋าผ้า DIY จากยีนส์ตัวเก่า แบบที่ ๒
  กระเป๋าผ้า DIY จากยีนส์ตัวเก่า แบบที่ ๓
  การตกแต่งผ้าด้วยงานปัก
  ตะกร้าผ้าน่าใช้
  พวงมาลัยจากผ้าขาวม้า
  การทำลายผ้าเทคนิคเพ้นท์
  การสร้างงานศิลปะบนผ้าพื้น
  การพิมพ์ผ้าลายเรขาคณิต
๑o
  การพิมพ์ผ้าลายดอกไม้
๑๑
  การทำลายผ้าเทคนิคย้อม
๑๒
  การเพ้นท์ผ้าด้วยสีอะคิลิค
๑๓
  การเพ้นท์ผ้าด้วยสีเทียน
๑๔
  การสร้างสรรค์ลายผ้าด้วยสีดิสเพิร์ส
๑๕
  ดอกกุหลาบจากผ้า
๑๖
  การสร้างงานศิลปะบนผ้าลูกไม้
๑๗
  โบว์จากริบบิ้น
64. เทคนิควิธีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI ในงานการออกแบบและการสร้างสื่อดิจิทัล
เรื่อง 49.1 ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  พื้นฐานและแนวคิดการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการถามตอบข้อคำถาม
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างภาพบุคคล
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างภาพวัตถุ
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างภาพทิวทัศน์
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการออกแบบตัวละคร
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้าง Sound Music
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างแอนิเมชัน ๑
๑o
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างแอนิเมชัน ๒
๑๑
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสังเคราะห์เสียงมนุษย์
๑๒
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างเว็บไซต์
๑๓
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างโลโก้
๑๔
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้าง VFX ๑
๑๕
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้าง VFX ๒
66. ภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวัน นวัตกรรมวัสดุชุมชน
เรื่อง 51.1 รองศาสตราจารย์สรชา ไววรกิจ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  นิยามนวัตกรรม วัสดุ และชุมชน
  กระบวนการและวิธีการ
  กรอบการศึกษาและประด็นทั้ง ๓ ตัวอย่าง
  ที่มาของปัญหาและรู้จักวัสดุ (เปลือกไข่)
  สร้างทางเลือกและวิธีการ (เปลือกไข่)
  นำเสนอผลงานและตัวอย่างงาน (เปลือกไข่)
  สรุปผลงานและนำสู่ผลงานที่ ๒ (เปลือกโกงกาง)
  ที่มาของปัญหาและรู้จักวัสดุ (เปลือกโกงกาง)
  สร้างทางเลือกและวิธีการ (เปลือกโกงกาง)
๑o
  นำเสนอผลงานและตัวอย่างงาน (เปลือกโกงกาง)
๑๑
  สรุปผลงานและนำสู่ผลงานที่ ๓ (เปลือกหอย)
๑๒
  ที่มาของปัญหาและรู้จักวัสดุ (เปลือกหอย)
๑๓
  สร้างทางเลือกและวิธีการ (เปลือกหอย)
๑๔
  นำเสนอผลงานและตัวอย่างงาน (เปลือกหอย)
๑๕
  สรุปผลงาน(เปลือกหอย)และมาตรฐานชุมชน
๑๖
  สิทธิบัตรและสาระสำคัญ
๑๗
  สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์
68. สุนทรียะของศิลปะ
70. แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร (๑)
เรื่อง 54.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ฟังก์ชัน
  อนุพันธ์
  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
  อนุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
  ปริพันธ์
  ปริพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิก
  ปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยการแยกส่วน
  ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยการแทนค่า
  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบบนช่วงที่ไม่มีขอบเขต
๑o
  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบบนปัญหาที่ไม่มีขอบเขต
๑๑
  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบทที่ไม่มีขอบเขต
๑๒
  ระบบสมการเชิงเส้น
๑๓
  เมตริกซ์แต่งเติม
๑๔
  การดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐาน
๑๕
  การบวก การลบ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์
๑๖
  ทบทวนการหาอนุพันธ์
๑๗
  ทบทวนการหาปริพันธ์
90. การทำเครื่องสำอาง ขัด นวด พอก ผิวหน้าและผิวกาย
เรื่อง 58.1 อาจารย์กรรญดา ณ หนองคาย และคณะ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  การทำผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรนวดหน้า ขัดหน้าและผงสมุนไพรขัดหน้าแบบมีฟอง
  การทำผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรขัดผิวและผงสมุนไพรขัดผิวกายแบบมีฟอง
  การทำผลิตภัณฑ์เกลือน้ำนมขัดผิวและเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบมีฟอง
  การทำผลิตภัณฑ์ครัมพอกผิวสมุนไพรและครีมขัดผิวสมุนไพร
  การทำผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรพอกหน้าลดฝ้า กระ รอยด่างดำ และผงพอกหน้าเด้ง หน้าอกเด้ง และกระชับผิวกาย
  การทำผลิตภัณฑ์เจลมาร์คหน้ากรุงเขมาสูตรลดสิวอักเสบและกระระคายเคือง และ Whitening Clay Mask and Scrub
  การทำผลิภภัณฑ์ Coffee & Rice Milk Scrub Cream
  การทำผลิตภัณฑ์ Scrub and Moisturizing Gel
  การทำผลิภัณฑ์ Nourishing Body Clay and Scrub
91. แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร (๓)
เรื่อง 59.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ความต่อเนื่อง
  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม
  อนุพันธ์กับการประยุกต์
  ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
  ปริพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
  ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติยกกำลัง
  ปริพันธ์กับการประยุกต์
  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบบนช่วงที่ไม่มีขอบเขต
๑o
  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบบนปัญหาที่ไม่มีขอบเขต
๑๑
  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่ไม่มีขอบเขต
๑๒
  ระบบสมการเชิงเส้น
๑๓
  เมตริกซ์แต่งเติม
๑๔
  การดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐาน
๑๕
  ผลคูณเชิงเวกเตอร์
๑๖
  ทบทวนการหาอนุพันธ์
๑๗
  ทบทวนการหาปริพันธ์
94. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เรื่อง 61.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  กระบวนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงสถิตเปรียบเทียบ
  พฤติกรรมภายใต้ความไม่แน่นอน
95. แผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหาร
เรื่อง 62.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ (Business Model)
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างธุรกิจ
  ปัจจัยในการสร้างและดำเนินธุรกิจ
  บทสรุปผู้บริหาร
  ประวัติและความเป็นมาของการก่อตั้งธุรกิจ
  รายละเอียดของผลิตภัณฑ์/บริการ ที่จำหน่าย
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่เกียวข้อง
  เทคนิคและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (๑)
  เทคนิคและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (๒)
๑o
  เทคนิคและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (๓)
๑๑
  แผนการบริหารจัดการ
๑๒
  แผนการตลาด
๑๓
  การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
๑๔
  การแบ่งส่วนตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค
๑๕
  แผนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (กลยุทธ์การตลาด)
๑๖
  แผนการเงิน
๑๗
  แผนฉุกเฉิน/วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด
96. บวก ลบ คูณ หาร การคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหาร by ครูชมบี
เรื่อง 63.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนุช เผื่อนพิภพ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ในการคำนวณ
  ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ในการคำนวณ (ต่อ)
  ข้อดีของการเข้าใจและรู้ถึงวิธีการคำนวณต่างๆ
  การคำนวณขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง
  การคำนวณขั้นพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือ
  การเทียบบัญญัติไตรยางค์
  การคำนวณขั้นพื้นฐานเพื่อการเตรียมสารเคมี
  การหาร้อยละผลผลิต (%yield) ที่ได้
  การหาร้อยละสูญเสีย (%loss)
๑o
  การหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ทดลองพัฒนา
๑๑
  Pearson Square
๑๒
  Mass balance
๑๓
  Standard curve
๑๔
  การใช้ excel ในการคำนวณ
๑๕
  การใช้ excel ในการคำนวณ (ต่อ)
๑๖
  การใช้ SPSS ในการคำนวณ
๑๗
  การใช้ SPSS ในการคำนวณ (ต่อ)
97. การบัญชีภาษีอากร
เรื่อง 64.1 อาจารย์ศุภกร โพธิ์ทอง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่ ๒ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่ ๒ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ต่อ)
  บทที่ ๓ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  บทที่ ๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ ๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ต่อ)
  บทที่ ๕ การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ ๖ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  บทที่ ๖ ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ต่อ)
๑o
  บทที่ ๗ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑๑
  บทที่ ๗ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ต่อ)
๑๒
  บทที่ ๘ การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑๓
  บทที่ ๙ การบัญชีภาษีเงินได้
๑๔
  บทที่ ๑๐ อากรแสตมป์
๑๕
  บทที่ ๑๑ ภาษีสรรพสามิต
๑๖
  บทที่ ๑๒ ภาษีศุลกากร
๑๗
  บทที่ ๑๓ ภาษีมรดก
98. กฎหมายการประกอบธุรกิจ ประมวลรัษฎากร และภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง 65.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดและประมวลผลรัษฎากร
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีบริษัทจำกัด
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบริษัทจำกัด
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรงงาน
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรงงาน
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีบำรุงท้องที่
101. นิทานสีขาว
102. การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น
เรื่อง 69.1 อาจารย์นิพล แก่นโกมล_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
  กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี
  หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบ
  การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
  การวางแผนงานสอบบัญชี
  ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง
  กระดาษทำการสอบบัญชี
  การทดสอบการควบคุมตามวงจรบัญชี
  การตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีสินทรัพย์
๑o
  การตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีหนี้สินและทุน
๑๑
  การตรวจสอบเนื้อหาสาระรายได้และค่าใช้จ่าย
๑๒
  การตรวจสอบประเด็นสำคัญอื่น
๑๓
  การเสร็จสิ้นงานตรวจสอบบัญชี
๑๔
  หลักการรายงานของผู้สอบบัญชี
๑๕
  การรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละกรณี
๑๖
  งานบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และการบริหารสำนังานสอบบัญชี
๑๗
  การสอบบัญชีในสภาพแวดล้อม การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
103. นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล
เรื่อง 70.1 ดร. ขวัญฤทัย บุญยะเสนา_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ความสำคัญของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล
  องค์ประกอบของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  ประเภทของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  มาตรฐานของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  ศักยภาพการแข่งขันของไทยในด้านนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการส่งเสริมจากภาครัฐ
  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการตลาด
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการจัดการ
๑o
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการเงิน
๑๑
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจค้าปลีก (๑)
๑๒
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจค้าปลีก (๒)
๑๓
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจร้านอาหาร (๑)
๑๔
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจร้านอาหาร (๒)
๑๕
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจออนไลน์ (๑)
๑๖
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจออนไลน์ (๒)
๑๗
  บทสรุป นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล
105. การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงาม
เรื่อง 72.1 อาจารย์กรรญดา ณ หนองคาย และคณะ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  แชมพูมะกรูดแบบไม่มีฟอง และครีมนวดผมอัญชัน
  เจลบำรุงผิวหน้าใบบัวบก และโทนเนอร์บำรุงผิวแตงกวา
  เกลือน้ำนมขัดผิว และเจลขัดผิวข้าวหอมมะลิ
  แป้งฝุ่นทานาคา และแป้งฝุ่นจันทร์แดง
  ครีมบำรุงมือจากสารสกัดเปลือกกล้วย และโลชั่นบำรุงผิวว่านหางจระเข้
  สบู่เหลวล้างหน้าน้ำผึ้ง และเจลล้างหน้าแตงกวา
  เจลมาร์กหน้ากรุงเขมา และผงสมุนไพรพอหน้าลด ฝ้า กระ รอยด่างดำ
  ลิปบาล์มจากน้ำมันมะพร้าว และ Tint gel เปลี่ยนสีจากน้ำมันละหุ่ง
  น้ำนมแช่อาบ และผงหอมแช่อาบ
108. แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร
เรื่อง 75.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  วงกลมหนึ่งหน่วย
  พิกัดเชิงขั้ว
  เส้นตรง วงกลม ลีมาซอง ในพิกัดเชิงขั้ว
  เลมนิสเคต เส้นโค้งดอกกุหลาบ ในพิกัดเชิงขั้ว
  สมการอิงตัวแปรเสริม
  ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง ของค่าเวกเตอร์
  อนุพันธ์ ปริพันธ์ ของค่าเวกเตอร์
  เส้นตรง ระนาบ พื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ
  ทบทวนก่อนสอบกลางภาค
๑o
  อนุพันธ์ย่อย
๑๑
  อนุพันธ์ย่อยโดยปริยาย
๑๒
  ปริพันธ์สองชั้น
๑๓
  ปริพันธ์สามชั้น
๑๔
  ปริพันธ์เชิงตัวเลข
๑๕
  ลำดับ อนุกรม
๑๖
  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
๑๗
  ทบทวนก่อนสอบปลายภาค
109. คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
เรื่อง 76.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์ธิรา สุวรรณประภา_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา
  ความหมาย ขอบข่ายและประโยชน์ของสถิติ ข้อมูลและระเบียบวิธีทางสถิติ
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
  มัธยฐานและฐานนิยม
  ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกและค่ากึ่งกลางพิสัย
  การวัดการกระจายสมบูรณ์
  การวัดการกระจายสัมพัทธ์
  ค่ามาตรฐานและสมบัติของคะแนนมาตรฐาน
  ประพจน์และการเชื่อมประพจน์
  การหาค่าความจริงของประพจน์
๑o
  ประพจน์ที่สมมูลกัน
๑๑
  สัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง
๑๒
  การอ้างเหตุผล
๑๓
  ค่าความจริงของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
๑๔
  สมมูลและนิเสธของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ
๑๕
  อสมการและกราฟของอสมการเชิงเส้น
๑๖
  กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
๑๗
  การประยุกต์กำหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ
110. นิทานธรรมนำชีวิต
เรื่อง 77.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  นิทานธรรมนำชีวิต ๑
  นิทานธรรมนำชีวิต ๒
112. การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากและฟัน
เรื่อง 78.1 อาจารย์เจด็จ ฤทธิ์อุดม และคณะ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ยาสีฟันสมุนไพร
  ยาสีฟันเนื้อเจล
113. Talk กะ Ter เจอกันที่ RMUTR
เรื่อง 79.1 ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ผลงานของนักเรียน อาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์ ๑
114. สถิติพื้นฐาน
เรื่อง 80.1 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์กนกทิพย์ อโนราช_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล
  การนำเสนอข้อมูล
115. พระเจ้าสิบชาติ
เรื่อง 81.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  พระเจ้าสิบชาติ ๑
  พระเจ้าสิบชาติ ๒
116. เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่
เรื่อง 82.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  ความรู้เบื้องต้นของวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่
  การจัดการเชิงกระบวนการ
117. กูรูชุมชนเป็นฐาน
เรื่อง 83.1 ดร.ปริณุต ไชยนิชย์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  กูรูชุมชนเป็นฐานกับโครงการ IT&RUS นำน้องเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลิกภาพ ตอนที่ ๑
118. การบริหารจัดการนัำ เพื่อความยั่งยืน (Water Management for Sustainability)
เรื่อง 84.1 ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  บทนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย
  ทรัพยากรน้ำในประเทศไทย
119. สุนทรียศาสตร์และศิลปะวิจารย์
เรื่อง 85.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศิริพันธุ์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  สุนทรียะทางทัศนศิลป์
  การสร้างสรรค์ศิลปะ
120. การทำผลิตภัณฑ์ Skin Care บำรุงและฟื้นฟูผิว
เรื่อง 86.1 อาจารย์กรรญดา ณ หนองคาย และคณะ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  โลชั่นว่านหางจระเข้
  เซรั่มหน้าเด้ง และ น้ำแร่บำรุงผิว
121. คิหิสุข พุทธรรม นำปัญญา
เรื่อง 87.1 พระมหาศรัณย์วุฒิ ปิยรตโน_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  คิหิสุขกับพุทธธรรม
122. Digital-DNA : พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์
เรื่อง 88.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ มีพึ่ง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  สร้าง Logo ด้วย Canva
123. สมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบ
เรื่อง 89.1 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.มนต์ธิรา สุวรรณประภา_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  สมการเชิงอนุพันธ์
  สมการแยกตัวแปรได้

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ