ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 1359
แผนการสอนโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครูผู้สอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กําหนดการรายชั่วโมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

9. บรรทัดที่ก้าว
10. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
15. เรียนดนตรีไทย (ซออู้)
เรื่อง 4.1 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ส่วนประกอบ/ ลักษณะ หน้าที่ในวงและเสียงของซออู้
  ท่านั่ง การจับซออู้ วิธีการสี และเสียงที่ถูกต้อง
  การไล่นิ้ว การกดสาย การใช้คันชักซออู้ (1)
  การไล่นิ้ว การกดสาย การใช้คันชักซออู้ (2)
  การสีโดยการใช้คันเดี่ยว ๑
  การสีโดยการใช้คันเดี่ยว ๒
  การสีโดยการใช้คันชักควบ ๑
  การสีโดยการใช้คันชักควบ ๒
  การพรมนิ้ว ๑
๑o
  การพรมนิ้ว ๒
๑๑
  การปริบเสียง ๑
๑๒
  การปริบเสียง ๒
๑๓
  การปะนิ้ว ๑
๑๔
  การปะนิ้ว ๒
๑๕
  รวมเทคนิคการสีซออู้เป็นทำนองเพลงเพื่อความไพเราะ ๑
๑๖
  รวมเทคนิคการสีซออู้เป็นทำนองเพลงเพื่อความไพเราะ ๒
๑๗
  การบำรุงรักษาซออู้ และการอ่านโน๊ตดนตรีไทย
20. บัญชีสำหรับธุรกิจอาหาร
เรื่อง 6.1 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  บทบาทของการบัญชีในธุรกิจ
  ความหมาย และความสำคัญของการบัญชีในธุรกิจอาหาร
  รายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้า ๑
  รายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้า ๒
  รายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้า ๓
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (สมุดรายวันทั่วไป) ตอนที่ ๑
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (สมุดรายวันทั่วไป) ตอนที่ ๒
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (สมุดรายวันทั่วไป) ตอนที่ ๓
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (บัญชีแยกประเภท) ตอนที่ ๑
๑o
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (บัญชีแยกประเภท) ตอนที่ ๒
๑๑
  การบันทึกบัญชีเบื้องต้น (บัญชีแยกประเภท) ตอนที่ ๓
๑๒
  การจัดทำงบทดลอง ๑
๑๓
  การจัดทำงบทดลอง ๒
๑๔
  งบกำไรขาดทุน (เบื้องต้น)
๑๕
  งบดุล (เบื้องต้น)
๑๖
  การวิเคราะห์งบการเงิน ตอนที่ ๑
๑๗
  การวิเคราะห์งบการเงิน ตอนที่ ๒
21. ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดูแลบริบาล
เรื่อง 7.1 ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับร่างกาย
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกริยาท่าทาง
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับโรคและอาการ
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลการเคลื่อนย้าย
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลบริบาลเรื่องการรับประทานอาหาร
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลการขับถ่าย
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการแต่งตัว
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการอาบแช่น้ำและการรักษาความสะอาด
  คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการทำงานบ้าน
33. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง 8.1 อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  ภาพรวมวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
  ภาวะเศรษฐกิจอุตสากรรมไทย
  บทบาทและความสำคัญภาคอุตสาหกรรม
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม
  การเพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
  การจัดแบ่งประเภทอุตสาหกรรม
  โครงสร้างอุตสาหกรรม
  แนวคิดหน่วยผลิต : ทฤษฎีการผลิต
  แนวคิดหน่วยผลิต : ทฤษฎีต้นทุน
๑o
  แนวคิดหน่วยผลิต : ทฤษฎีรายรับ/กำไร
๑๑
  แหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม
๑๒
  พฤติกรรมการแข่งขันตลาดธุรกิจอุตสาหกรรม
๑๓
  ผลการดำเนินงานอุตสาหกรรม
๑๔
  การลงทุนและเงินทุนเพื่ออุตสาหกรรม
๑๕
  นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
36. เพชรแผ่นดิน
เรื่อง 10.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  นิทานชีวิต ๑
  นิทานชีวิต ๒
  นิทานชีวิต ๓
  พุทธประวัติ ๑
  พุทธประวัติ ๒
  พุทธประวัติ ๓
  พุทธประวัติ ๔
  อโยธยา
38. ชีวิตต้องธรรม(ทำ)
เรื่อง 11.1 พระครูโฆษิตสุทธสร เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส และพระอาจารย์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๑
  ศาสนพิธีในศาสนาพุทธ ตอนที่ ๑
  ศาสนพิธีในศาสนาพุทธ และ การสวดมนต์ภาวนา
  พระวินัยบัญญัติ และ แนะแนวการศึกษา ตอนที่ ๑
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๒
  พระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา
  ภาษาบาลี (๑)
  ภาษาบาลี (๒)
  ภาษาบาลี (๓)
๑o
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๓
๑๑
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๔
๑๒
  ภาษาบาลี (๔)
๑๓
  ภาษาบาลี (๕)
๑๔
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๕
๑๕
  พระวินัยบัญญัติ และ วัตรสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ ตอนที่ ๖
๑๖
  พระมหากษัตริย์(ในหลวงรัชกาลที่ ๙) กับพุทธศาสนา
43. การพัฒนาและสร้าง Metaverss สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เรื่อง 13.1 ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  องค์ประกอบ ตัวอย่างและความรู้เกี่ยวกับ Metaverse
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ชนิด 3 มิติ
  การสร้างสิ่งแวดล้อม 3 มิติ ด้วยโปรแกรม ส่วนโครงสร้าง
  การสร้างสิ่งแวดล้อม 3 มิติ ด้วยโปรแกรม ส่วนพื้นผิววัสดุ
  การสร้างวัตถุ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมและการสแกน
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ชนิด ภาพ และวิดีโอ ส่วนการจัดทรงกลม
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ชนิด ภาพ และวิดีโอ ส่วนการจัดการวัตถุ
  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ชนิด ภาพ และวิดีโอ ส่วนการจัดการระบบอุปกรณ์
  การจัดการภาพและวิดีโอที่อยู่ใน Metaverse
๑o
  Web3 และ Blockchain Technology
๑๑
  NFT และ Crypto Currency
๑๒
  การสมัครและเชื่อมต่อกับกระเป๋า MetaMask
๑๓
  การใช้งาน Metaverse 3D Online
๑๔
  การใส่ภาพและวิดีโอ ลงไปในสภาพแวดล้อม Metaverse
๑๕
  การใส่ 3D Animation ลงไปในสภาพแวดล้อม Metaverse
44. เรียนรู้อักษรฮิรางานะ และคาตาคานะจากคำศัพท์หมวดของกินและอาหารญี่ปุ่น
50. พลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลก
เรื่อง 15.1 อาจารย์สุรเชษฐ ลิ้มเฉลิม และคณะ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  สิทธิของตนเองและผู้อื่น
  กติกาของสังคมไทย
  การเคารพกฎหมายและกติกาสังคม
  การมีส่วนร่วมในสังคม
  บทบาทความเป็นพลเมือง
  บทบาทความรับผิดชอบ
  คุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
  ความสัมพันธ์ของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม
  จริยธรรมและศีลธรรมกับการอยู่ร่วมกันในสังคม
๑o
  หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์
๑๑
  คุณค่าบนวิถีหน้าที่พลเมือง
๑๒
  การพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดี
๑๓
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๑๔
  พลเมืองโลกกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑๕
  การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
๑๖
  การห่างไกลจากยาเสพติด
๑๗
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
52. การบัญชีชั้นสูง ๑
เรื่อง 17.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและผลกระทบจากการเปลี่ยงแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
  การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและผลกระทบจากการเปลี่ยงแปลงอัตราแลกเปลี่ยน(ต่อ)
  การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด
  การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้
  การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้(ต่อ)
  การบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้า
  การบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้า(ต่อ)
  การบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย
  การบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย(ต่อ)
๑o
  การบัญชีสำหรับสัญญาเช่า
๑๑
  การบัญชีสำหรับสัญญาเช่า(ต่อ)
๑๒
  การบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้าง
๑๓
  การบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้าง(ต่อ)
๑๔
  การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหากำไร
๑๕
  การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหากำไร(ต่อ)
๑๖
  การบัญชีสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
๑๗
  การบัญชีสำหรับผลประโยชน์พนักงาน(ต่อ)
53. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง 18.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทั่วไป
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานหญิง
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าลวงเวลาในวันหยุด
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการพักงาน
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับค่าชดเชย
56. งานผ้า DIY BY แฟชั่นโชติเวช
เรื่อง 21.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์, ดร.สุวดี ประดับ, อ.มัลลิกา จงจิตต์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  กระเป๋าผ้า DIY จากยีนส์ตัวเก่า แบบที่ ๑
  กระเป๋าผ้า DIY จากยีนส์ตัวเก่า แบบที่ ๒
  กระเป๋าผ้า DIY จากยีนส์ตัวเก่า แบบที่ ๓
  การตกแต่งผ้าด้วยงานปัก
  ตะกร้าผ้าน่าใช้
  พวงมาลัยจากผ้าขาวม้า
  การทำลายผ้าเทคนิคเพ้นท์
  การสร้างงานศิลปะบนผ้าพื้น
  การพิมพ์ผ้าลายเรขาคณิต
๑o
  การพิมพ์ผ้าลายดอกไม้
๑๑
  การทำลายผ้าเทคนิคย้อม
๑๒
  การเพ้นท์ผ้าด้วยสีอะคิลิค
๑๓
  การเพ้นท์ผ้าด้วยสีเทียน
๑๔
  การสร้างสรรค์ลายผ้าด้วยสีดิสเพิร์ส
๑๕
  ดอกกุหลาบจากผ้า
๑๖
  การสร้างงานศิลปะบนผ้าลูกไม้
๑๗
  โบว์จากริบบิ้น
64. เทคนิควิธีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI ในงานการออกแบบและการสร้างสื่อดิจิทัล
เรื่อง 22.1 ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  พื้นฐานและแนวคิดการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการถามตอบข้อคำถาม
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างภาพบุคคล
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างภาพวัตถุ
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างภาพทิวทัศน์
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการออกแบบตัวละคร
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้าง Sound Music
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างแอนิเมชัน ๑
๑o
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างแอนิเมชัน ๒
๑๑
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสังเคราะห์เสียงมนุษย์
๑๒
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างเว็บไซต์
๑๓
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้างโลโก้
๑๔
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้าง VFX ๑
๑๕
  เทคนิคการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการสร้าง VFX ๒
66. ภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวัน นวัตกรรมวัสดุชุมชน
เรื่อง 24.1 รองศาสตราจารย์สรชา ไววรกิจ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  นิยามนวัตกรรม วัสดุ และชุมชน
  กระบวนการและวิธีการ
  กรอบการศึกษาและประด็นทั้ง ๓ ตัวอย่าง
  ที่มาของปัญหาและรู้จักวัสดุ (เปลือกไข่)
  สร้างทางเลือกและวิธีการ (เปลือกไข่)
  นำเสนอผลงานและตัวอย่างงาน (เปลือกไข่)
  สรุปผลงานและนำสู่ผลงานที่ ๒ (เปลือกโกงกาง)
  ที่มาของปัญหาและรู้จักวัสดุ (เปลือกโกงกาง)
  สร้างทางเลือกและวิธีการ (เปลือกโกงกาง)
๑o
  นำเสนอผลงานและตัวอย่างงาน (เปลือกโกงกาง)
๑๑
  สรุปผลงานและนำสู่ผลงานที่ ๓ (เปลือกหอย)
๑๒
  ที่มาของปัญหาและรู้จักวัสดุ (เปลือกหอย)
๑๓
  สร้างทางเลือกและวิธีการ (เปลือกหอย)
๑๔
  นำเสนอผลงานและตัวอย่างงาน (เปลือกหอย)
๑๕
  สรุปผลงาน(เปลือกหอย)และมาตรฐานชุมชน
๑๖
  สิทธิบัตรและสาระสำคัญ
๑๗
  สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์
68. สุนทรียะของศิลปะ
95. แผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหาร
เรื่อง 31.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ (Business Model)
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างธุรกิจ
  ปัจจัยในการสร้างและดำเนินธุรกิจ
  บทสรุปผู้บริหาร
  ประวัติและความเป็นมาของการก่อตั้งธุรกิจ
  รายละเอียดของผลิตภัณฑ์/บริการ ที่จำหน่าย
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่เกียวข้อง
  เทคนิคและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (๑)
  เทคนิคและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (๒)
๑o
  เทคนิคและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (๓)
๑๑
  แผนการบริหารจัดการ
๑๒
  แผนการตลาด
๑๓
  การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
๑๔
  การแบ่งส่วนตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค
๑๕
  แผนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (กลยุทธ์การตลาด)
๑๖
  แผนการเงิน
๑๗
  แผนฉุกเฉิน/วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด
96. บวก ลบ คูณ หาร การคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหาร by ครูชมบี
เรื่อง 32.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนุช เผื่อนพิภพ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ในการคำนวณ
  ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ในการคำนวณ (ต่อ)
  ข้อดีของการเข้าใจและรู้ถึงวิธีการคำนวณต่างๆ
  การคำนวณขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง
  การคำนวณขั้นพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือ
  การเทียบบัญญัติไตรยางค์
  การคำนวณขั้นพื้นฐานเพื่อการเตรียมสารเคมี
  การหาร้อยละผลผลิต (%yield) ที่ได้
  การหาร้อยละสูญเสีย (%loss)
๑o
  การหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ทดลองพัฒนา
๑๑
  Pearson Square
๑๒
  Mass balance
๑๓
  Standard curve
๑๔
  การใช้ excel ในการคำนวณ
๑๕
  การใช้ excel ในการคำนวณ (ต่อ)
๑๖
  การใช้ SPSS ในการคำนวณ
๑๗
  การใช้ SPSS ในการคำนวณ (ต่อ)
97. การบัญชีภาษีอากร
เรื่อง 33.1 อาจารย์ศุภกร โพธิ์ทอง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่ ๒ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่ ๒ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ต่อ)
  บทที่ ๓ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  บทที่ ๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ ๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ต่อ)
  บทที่ ๕ การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ ๖ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  บทที่ ๖ ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ต่อ)
๑o
  บทที่ ๗ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑๑
  บทที่ ๗ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ต่อ)
๑๒
  บทที่ ๘ การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
๑๓
  บทที่ ๙ การบัญชีภาษีเงินได้
๑๔
  บทที่ ๑๐ อากรแสตมป์
๑๕
  บทที่ ๑๑ ภาษีสรรพสามิต
๑๖
  บทที่ ๑๒ ภาษีศุลกากร
๑๗
  บทที่ ๑๓ ภาษีมรดก
98. กฎหมายการประกอบธุรกิจ ประมวลรัษฎากร และภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง 34.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร จันทรจำนง_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดและประมวลผลรัษฎากร
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีบริษัทจำกัด
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบริษัทจำกัด
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรงงาน
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรงงาน
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีบำรุงท้องที่
101. นิทานสีขาว
102. การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น
เรื่อง 38.1 อาจารย์นิพล แก่นโกมล_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
  กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี
  หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบ
  การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี
  การวางแผนงานสอบบัญชี
  ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง
  กระดาษทำการสอบบัญชี
  การทดสอบการควบคุมตามวงจรบัญชี
  การตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีสินทรัพย์
๑o
  การตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีหนี้สินและทุน
๑๑
  การตรวจสอบเนื้อหาสาระรายได้และค่าใช้จ่าย
๑๒
  การตรวจสอบประเด็นสำคัญอื่น
๑๓
  การเสร็จสิ้นงานตรวจสอบบัญชี
๑๔
  หลักการรายงานของผู้สอบบัญชี
๑๕
  การรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละกรณี
๑๖
  งานบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และการบริหารสำนังานสอบบัญชี
๑๗
  การสอบบัญชีในสภาพแวดล้อม การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
103. นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล
เรื่อง 39.1 ดร. ขวัญฤทัย บุญยะเสนา_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ความสำคัญของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล
  องค์ประกอบของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  ประเภทของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  มาตรฐานของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  ศักยภาพการแข่งขันของไทยในด้านนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการส่งเสริมจากภาครัฐ
  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการตลาด
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการจัดการ
๑o
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการเงิน
๑๑
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจค้าปลีก (๑)
๑๒
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจค้าปลีก (๒)
๑๓
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจร้านอาหาร (๑)
๑๔
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจร้านอาหาร (๒)
๑๕
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจออนไลน์ (๑)
๑๖
  นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับธุรกิจออนไลน์ (๒)
๑๗
  บทสรุป นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัล
105. การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงาม
เรื่อง 41.1 อาจารย์กรรญดา ณ หนองคาย และคณะ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  แชมพูมะกรูดแบบไม่มีฟอง และครีมนวดผมอัญชัน
  เจลบำรุงผิวหน้าใบบัวบก และโทนเนอร์บำรุงผิวแตงกวา
  เกลือน้ำนมขัดผิว และเจลขัดผิวข้าวหอมมะลิ
  แป้งฝุ่นทานาคา และแป้งฝุ่นจันทร์แดง
  ครีมบำรุงมือจากสารสกัดเปลือกกล้วย และโลชั่นบำรุงผิวว่านหางจระเข้
  สบู่เหลวล้างหน้าน้ำผึ้ง และเจลล้างหน้าแตงกวา
  เจลมาร์กหน้ากรุงเขมา และผงสมุนไพรพอหน้าลด ฝ้า กระ รอยด่างดำ
  ลิปบาล์มจากน้ำมันมะพร้าว และ Tint gel เปลี่ยนสีจากน้ำมันละหุ่ง
  น้ำนมแช่อาบ และผงหอมแช่อาบ
108. แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร
เรื่อง 44.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  วงกลมหนึ่งหน่วย
  พิกัดเชิงขั้ว
  เส้นตรง วงกลม ลีมาซอง ในพิกัดเชิงขั้ว
  เลมนิสเคต เส้นโค้งดอกกุหลาบ ในพิกัดเชิงขั้ว
  สมการอิงตัวแปรเสริม
  ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง ของค่าเวกเตอร์
  อนุพันธ์ ปริพันธ์ ของค่าเวกเตอร์
  เส้นตรง ระนาบ พื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ
  ทบทวนก่อนสอบกลางภาค
๑o
  อนุพันธ์ย่อย
๑๑
  อนุพันธ์ย่อยโดยปริยาย
๑๒
  ปริพันธ์สองชั้น
๑๓
  ปริพันธ์สามชั้น
๑๔
  ปริพันธ์เชิงตัวเลข
๑๕
  ลำดับ อนุกรม
๑๖
  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
๑๗
  ทบทวนก่อนสอบปลายภาค
109. คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
เรื่อง 45.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์ธิรา สุวรรณประภา_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา
  ความหมาย ขอบข่ายและประโยชน์ของสถิติ ข้อมูลและระเบียบวิธีทางสถิติ
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
  มัธยฐานและฐานนิยม
  ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกและค่ากึ่งกลางพิสัย
  การวัดการกระจายสมบูรณ์
  การวัดการกระจายสัมพัทธ์
  ค่ามาตรฐานและสมบัติของคะแนนมาตรฐาน
  ประพจน์และการเชื่อมประพจน์
  การหาค่าความจริงของประพจน์
๑o
  ประพจน์ที่สมมูลกัน
๑๑
  สัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง
๑๒
  การอ้างเหตุผล
๑๓
  ค่าความจริงของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
๑๔
  สมมูลและนิเสธของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ
๑๕
  อสมการและกราฟของอสมการเชิงเส้น
๑๖
  กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
๑๗
  การประยุกต์กำหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ