ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วิทยาการคำนวณ
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 การเปรียบเทียบ
1
  เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่าง 18 พ.ค. 63
2
  เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่าง(ต่อ) 25 พ.ค. 63
3
  เรื่อง การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ 1 มิ.ย 63
4
  เรื่อง การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ (ต่อ) 8 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเรียงลำดับ
1
  เรื่อง ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน 15 มิ.ย. 63
2
  เรื่อง ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน (ต่อ) 22 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 การแก้ปัญหา
1
  เรื่อง การลองผิดลองถูก 29 มิ.ย. 63
2
  เรื่อง การลองผิดลองถูก (ต่อ) 13 ก.ค. 63
3
  เรื่อง ปัญหาหลายเป้าหมาย 20 ก.ค. 63
4
  เรื่อง ปัญหาหลายเป้าหมาย (ต่อ) 27 ก.ค. 63
5
  เรื่อง ปัญหาหลายเป้าหมาย (ต่อ) 3 ส.ค. 63
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 4 การเขียนโปรแกรม
1
  เรื่อง การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ 10 ส.ค. 63
2
  เรื่อง การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ (ต่อ) 17 ส.ค. 63
3
  เรื่อง การแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข 24 ส.ค. 63
เรื่อง 1.5 หน่วยย่อยที่ 5 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
1
  เรื่อง คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ 31 ส.ค. 63
2
  เรื่อง คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ (ต่อ) 7 ก.ย. 63
3
  เรื่อง คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ (ต่อ) 14 ก.ย. 63
เรื่อง 1.6 เรื่อง หน่วยย่อยที่ 6 โปรแกรมกราฟิก
1
  เรื่อง มาวาดรูปกันเถอะ 21 ก.ย. 63
2
  เรื่อง มาวาดรูปกันเถอะ (ต่อ) 28 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ