สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตัดสินใจเลือกเส้นทางกลับบ้านหรือเส้นทางไปยังที่ต่าง ๆ สามารถเลือกได้หลายวิธีโดยวิธีการลองผิดลองถูก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.1/1 , ป.1/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

           1. อธิบายวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การลองผิดลองถูก

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม                        

                             

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหา
เรื่อง การลองผิดลองถูก (2) 10 ก.ค. 66 (มีใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)