สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การค้นหาอย่างเป็นระบบ เป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายด้วยการเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.1/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. ค้นหาสิ่งของจากภาพหรือสถานการณ์จริงอย่างเป็นระบบ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม     

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยที่ 1 การเปรียบเทียบ
ชั่วโมง การเปรียบเทียบ
เรื่อง การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ (2) 12 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)