สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เข้าใจและเรียงบัตรคำสั่งอย่างเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนและถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.1/1 , ป.1/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. การแก้ปัญหาโดยแสดงลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วนจากปัญหาที่มีเป้าหมายต่อเนื่องกันมากกว่า 1 เป้าหมาย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม     

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหา
เรื่อง ปัญหาหลายเป้าหมาย (1) 17 ก.ค. 66 (มีใบงาน )