สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้บัตรคำสั่งมาเรียงต่อกันอย่างเป็นลำดับเพื่อแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        ว 4.2  ป.1/1 , ป.1/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

        การใช้บัตรคำสั่งเรียงต่อกันอย่างเป็นลำดับเพื่อแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม     

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรม
เรื่อง การแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข (1) 11 ก.ย. 66 (มีใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)