สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.1/4 , ป.1/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

             1. ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

             3. การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม     

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยที่ 5 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ชั่วโมง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
เรื่อง คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ (2) (มีใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)