เฉพาะตารางสอน
00:00:00
จุดเปลี่ยน
00:30:00
แผ่นดินไทย
01:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
02:00:00
เมืองใจดี
03:00:00
ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
04:00:00
หลักชีวิต ปี 1
04:30:00
Countdown นับถอยหลังตั้งต้นใหม่
05:30:00
Dream Catcher
06:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 1
07:00:00
ประชานิยม
07:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
รู้กฎหมายสบายใจ
08:30:00
ท16101 ภาษาไทย 6
09:30:00
ว16101 วิทยาศาสตร์ 6
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
11:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)
13:30:00
R: ท16101 ภาษาไทย 6
14:30:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
15:00:00
Heart Work
16:00:00
R: จุดเปลี่ยน
16:30:00
R: แผ่นดินไทย
17:30:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: เมืองใจดี
19:00:00
R: ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: หลักชีวิต ปี 1
21:00:00
R: Countdown นับถอยหลังตั้งต้นใหม่
22:00:00
R: Dream Catcher
23:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
23:30:00
R: ประชานิยม

ดาวน์โหลดตารางสอน