เฉพาะตารางสอน
00:00:00
สยามศิลป์
01:00:00
สยามศิลป์
02:00:00
ศิลปะหุ่นไทย
02:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
03:00:00
ลีลาศิลป์
03:30:00
ร้อยบุปผา
04:00:00
R: สยามศิลป์
05:00:00
วิถีไทย
05:30:00
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
06:00:00
R: สยามศิลป์
07:00:00
เมืองนิรมิตร จิตตนคร
07:30:00
ชนช้างกราฟิก
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: ศิลปะหุ่นไทย
08:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ)
09:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ 5
10:30:00
ท15101 ภาษาไทย 5
11:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
13:30:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ)
14:30:00
R: ลีลาศิลป์
15:00:00
R: สยามศิลป์
16:00:00
R: สยามศิลป์
17:00:00
R: ร้อยบุปผา
17:30:00
R: วิถีไทย
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ที่นี้บ้านเรา
18:30:00
R: สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
19:00:00
R: เมืองนิรมิตร จิตตนคร
19:30:00
R: ชนช้างกราฟิก
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: สยามศิลป์
21:30:00
R: ศิลปะหุ่นไทย
22:00:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
22:30:00
R: สยามศิลป์
23:30:00
R: ลีลาศิลป์

ดาวน์โหลดตารางสอน