ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูณัฐพล โคตรวงค์ และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย

ครูณัฐพล โคตรวงค์ และ ครูเอกพงศ์ วิพลชัย
การออกแบบและเทคโนโลยี

แผนการสอน การออกแบบและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรู้และทักษะเพื่อพิชิตปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง 3.1 แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  มารู้จักกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 20 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  การระบุปัญหานั้นสำคัญไฉน 27 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)
  รวบรวมข้อมูลกันเถอะ 3 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  เลือกแนวทางการแก้ปัญหา 10 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 17 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  วางแผนการทำงาน 24 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  ลงมือสร้างชิ้นงาน 1 31 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  ลงมือสร้างชิ้นงาน 2 7 ก.พ. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ลงมือสร้างชิ้นงาน 3 14 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑o
  กำหนดประเด็นในการทดสอบ 21 ก.พ. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
๑๑
  ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือวิธีการ 28 ก.พ. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
๑๒
  เตรียมการนำเสนอ 7 มี.ค. 66 (มีใบความรู้)
๑๓
  นำเสนอผลงาน 14 มี.ค. 66

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ