ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ม.3

ครูโชติกา สมพงษ์
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฎศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
เรื่อง 1.1 องค์ประกอบของบทละคร
  องค์ประกอบของบทละคร (1) วันที่ 3 ธ.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
  องค์ประกอบของบทละคร (2) วันที่ 17 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.2 ประเภทละครไทย
  ประเภทละครไทย (1) วันที่ 24 ธ.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
  ประเภทละครไทย (2) วันที่ 7 ม.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
  ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์ วันที่ 14 ม.ค. 64
เรื่อง 1.4 บทบาท แนวทางการ สืบสานและอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละคร
  บทบาท แนวทางการ สืบสานและอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละคร วันที่ 21 ม.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. ทักษะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง 2.1 การประดิษฐ์ท่ารำจากภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ
  การประดิษฐ์ท่ารำจากภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ วันที่ 28 ม.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ภาษาท่าที่ใช้ในการแสดงรำวงมาตรฐานหลักการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการแสดง
  ภาษาท่าที่ใช้ในการแสดงรำวงมาตรฐานหลักการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการแสดง วันที่ 4 ก.พ. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ 5. สรรค์สร้างการแสดงนาฏศิลป์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ