ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว

ครูภากร อุปการแก้ว
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชื่อหน่วย การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง 5.1 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย
  พลเมืองดีในชุมชน 5 ส.ค. 67
  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี 8 ส.ค. 67
  หลักธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 9 ส.ค. 67
  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชน 15 ส.ค. 67
  บทบาทความรับผิดชอบผู้นำและผู้ตามที่ดีในชุมชน 16 ส.ค. 67
  แนวทางการปฏิบัติตนในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี 19 ส.ค. 67
  ผู้นำและผู้ตามในสังคมประชาธิปไตย 22 ส.ค. 67
  เป้าหมายความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันในสังคม 23 ส.ค. 67
  ความขัดแย้งในสังคม 26 ส.ค. 67
๑o
  ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน 29 ส.ค. 67
๑๑
  แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 30 ส.ค. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ