ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอนโดย ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้เท่าทันสินค้าและบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
เรื่อง 3.1 วิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
  เศรษฐกิจในชุมชน 19 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ลักษณะอาชีพในชุมชนของตนเอง 22 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  บทบาทของอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 23 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชน 26 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  บทบาทการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนในชุมชน 29 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ผลดีของการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของชุมชน 30 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 3 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะของชุมชนที่พึ่งพาตนเอง 6 ก.ค. 66 (มีใบงาน และสื่่อวีดิทัศน์)
  การมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจชุมชน 7 ก.ค. 66
๑o
  ลักษณะอาชีพในชุมชน 10 ก.ค. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง 5.1 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย
  พลเมืองดีในชุมชน 24 ก.ค. 66 (มีใบชี้แจงสถานการณ์)
  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 27 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  หลักธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 31 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การปฏิบัติตนของสมาชิกในชุมชน 3 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  บทบาทความรับผิดชอบผู้นำและผู้ตามที่ดี 4 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  แนวทางการปฏิบัติตนในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี 7 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ผู้นำและผู้ตามในสังคมประชาธิปไตย 10 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  งานกลุ่มดีมีประสิทธิภาพ 11 ส.ค. 66
  ความขัดแย้ง 17 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๑o
  ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน 18 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 21 ส.ค. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเมือง การปกครองไทย
เรื่อง 8.1 การเมือง การปกครองไทย
  สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตามระบอบประชาธิปไตย 11 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 14 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 15 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  อำนาจอธิปไตย 18 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 21 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง 22 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง 25 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  ความสำคัญของการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 28 ก.ย. 66
  กิจกรรมประชาธิปไตย 29 ก.ย. 66 (มีตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง และใบชี้แจงกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ