ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 72
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูแพรวนภา ปันฉิม

ครูแพรวนภา ปันฉิม
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1.1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 16 พ.ค. 67 (แบบฝึกหัด)
  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 10,000,000 17 พ.ค. 67 (แบบฝึกหัด)
  หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย 21 พ.ค. 67 (แบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 23 พ.ค. 67 (แบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ 24 พ.ค. 67 (แบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย 28 พ.ค. 67 (แบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน 29 พ.ค. 67 (แบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น 30 พ.ค. 67 (แบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน 31 พ.ค. 67 (แบบฝึกหัด)
๑o
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้าน 4 มิ.ย. 67 (แบบฝึกหัด)
๑๑
  การนำค่าประมาณไปใช้ 5 มิ.ย. 67 (แบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 1.2 การบวก การลบ
  การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก 6 มิ.ย. 67
  การลบจำนวนที่มีหลายหลัก 7 มิ.ย. 67
  การหาผลบวกจากค่าประมาณ 11 มิ.ย. 67
  การหาผลลบจากค่าประมาณ 12 มิ.ย. 67
  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ค่าประมาณ 13 มิ.ย. 67
  การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข (ขั้นตอนเดียว) 14 มิ.ย. 67
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวก 18 มิ.ย. 67
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบ 19 มิ.ย. 67
  การหาเลขโดดในหลักต่าง ๆ 20 มิ.ย. 67
๑o
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ 21 มิ.ย. 67
๑๑
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ 25 มิ.ย. 67
๑๒
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และแสดงวิธีหาคำตอบ 26 มิ.ย. 67
๑๓
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ จากประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ 27 มิ.ย. 67
๑๔
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากภาพและหาคำตอบ 28 มิ.ย. 67
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 1.3 การคูณ การหาร
  การคูณจำนวน 1 หลัก กับจำนวนมากกว่า 4 หลัก 2 ก.ค. 67
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 3 ก.ค. 67
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 100 1,000 10,000 4 ก.ค. 67
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวน 2 หลัก 5 ก.ค. 67
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวนมากกว่า 2 หลัก 9 ก.ค. 67
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวนมากกว่า 2 หลัก 10 ก.ค. 67
  การหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า 4 หลักและตัวหาร 1 หลัก (เป็นการหารลงตัว โดยใช้หารยาว) 11 ก.ค. 67
  การหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า 4 หลักและตัวหาร 1 หลัก (เป็นการหารลงตัว โดยใช้หารสั้น) 12 ก.ค. 67
  การหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า 4 หลักและตัวหาร 1 หลัก เป็นการหารไม่ลงตัว โดยใช้หารยาว 16 ก.ค. 67
๑o
  การหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า 4 หลักและตัวหาร 1 หลัก เป็นการหารไม่ลงตัว โดยใช้หารสั้น 17 ก.ค. 67
๑๑
  การหารจำนวนนับที่มีตัวหารสองหลัก ที่เป็นจำนวนเต็มสิบ 18 ก.ค. 67
๑๒
  การหารจำนวนนับที่มีตัวหารสองหลัก โดยตัวหารไม่เป็นจำนวนเต็มสิบ 19 ก.ค. 67
๑๓
  การหารจำนวนนับที่มีตัวหารสามหลัก 23 ก.ค. 67
๑๔
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณ 24 ก.ค. 67
๑๕
  การหาจำนวนนับที่ทำให้ผลคูณใกล้เคียงกับผลคูณที่กำหนดมากที่สุด 25 ก.ค. 67
๑๖
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร 26 ก.ค. 67
๑๗
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร 30 ก.ค. 67
๑๘
  โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร 31 ก.ค. 67
๑๙
  โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร 1 ส.ค. 67
๒o
  การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร จากประโยคสัญลักษณ์ 2 ส.ค. 67
๒๑
  การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร จากภาพ 6 ส.ค. 67
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 1.4 การบวก ลบ คูณ หารระคน
  การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมี 1 วงเล็บ 7 ส.ค. 67
  การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมี 2 วงเล็บ 8 ส.ค. 67
  การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบไม่มีวงเล็บ 9 ส.ค. 67
  การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบไม่มีวงเล็บ 13 ส.ค. 67
  การบวก ลบ คูณ หารระคน 14 ส.ค. 67
  การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข 15 ส.ค. 67
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 16 ส.ค. 67
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 20 ส.ค. 67
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 21 ส.ค. 67
๑o
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 22 ส.ค. 67
๑๑
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากประโยคสัญลักษณ์ 23 ส.ค. 67
๑๒
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากสถานการณ์ 27 ส.ค. 67
๑๓
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากภาพ 28 ส.ค. 67
๑๔
  การเฉลี่ย 29 ส.ค. 67
๑๕
  การเฉลี่ย 30 ส.ค. 67
๑๖
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 3 ก.ย. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ