ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 5
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด และครูโชติกา สมพงษ์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด และครูโชติกา สมพงษ์
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิวัฒนาการดนตรีไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อิทธิพลของดนตรี
เรื่อง 2.1 อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคล
  อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคล 2 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 2.2 อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคม
เรื่อง 2.3 อิทธิพลดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการแสดงดนตรีเชิงบูรณาการ
เรื่อง 3.1 ความรู้พื้นฐานในการจัดการแสดงดนตรี
เรื่อง 3.2 การออกแบบการแสดงดนตรีเชิงบูรณาการ
เรื่อง 3.3 นำเสนอและอภิปรายผลงานการออกแบบการแสดงดนตรี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ