ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทองและครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทองและครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูทินกร ปิ่นทองและครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทัศนศิลป์)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นาฏศิลป์)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ