ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูปฏิญญา ประจันบาน และ ครูสุจิตรา บุญธรรม
ครูผู้สอน ครูปฏิญญา ประจันบาน และ ครูสุจิตรา บุญธรรม

ครูปฏิญญา ประจันบาน และ ครูสุจิตรา บุญธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)

หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง 2.1 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 7 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ 14 ก.ค. 66
  การเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านสังคม 21 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 4 ส.ค. 66
  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ อารมณ์ 11 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ครอบครัวอบอุ่น 18 ส.ค. 66
  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 25 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่น 1 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  ความขัดแย้งในครอบครัว 8 ก.ย. 66
๑o
  ความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน 15 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 22 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 29 ก.ย. 66 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)
๑๓
  แนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น (มีแบบประเมินตนเอง)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ