ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 534
แผนการสอนโดย อาชีวศึกษา
ครูผู้สอน อาชีวศึกษา
กําหนดการรายชั่วโมง

อาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษา

แผนการสอน การอาชีวศึกษา

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
เรื่อง 1.1 อาจารย์สมบูรณ์ เนียนกล่ำ
  ประวัติและนิยามของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
  ชนิดและประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า
  เทคนิคการติดตั้งแบตเตอรี่บนตัวถังรถยนต์
  สถานีชาร์ตรถไฟฟ้า (1)
  สถานีชาร์ตรถไฟฟ้า (2)
  รูปแบบหัวปลั๊กของสายชาร์จจำแนกตามโหมด ชนิด และกลุ่มประเทศที่นำมาใช้
  มอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้า
  มอเตอร์ดีซี
  DC Brushed Motor Speed Control
๑o
  DC H-BRIDGE DRIVE 12-48V 80 A
๑๑
  ตัวอย่างวงจรควบคุมมอเตอร์ดีซีแบบมีแปรงถ่าน
๑๒
  มอเตอร์ดีซีแบบไร้แปรงถ่าน
๑๓
  How DCBL Motor Works
๑๔
  How DCBL Motor Works 2
๑๕
  DC Brushless Motor Control Circuit
๑๖
  หลักการขับมอเตอร์ดีซีแบบไร้แปลงถ่านด้วยวิธี FOV
๑๗
  DC Brushless Motor Control System
๑๘
  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสที่ใช้กับยานยนต์ไฟฟ้า
๑๙
  Rotating Magnetic Field in 3-Phase Motor
๒o
  3-Phase Synchronous Brushless Motor
๒๑
  การควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส
๒๒
  MOSFET : Metal Oxide Field Effect Transistor
๒๓
  Power MOSFET and IGBT Gate Drive Circuit
๒๔
  ระบบจ่ายไฟฟ้าขับมอเตอร์ในยานยนต์ไฟฟ้า
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
เรื่อง 3.1 ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ_วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  เครื่องมือสำหรับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง
  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เตาไฟฟ้า
  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน กระทะไฟฟ้า และกาต้มน้ำ
  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน กาต้มน้ำอัตโนมัติ
  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เครื่องปิ้งขนมปัง
  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เตารีดไฟฟ้า
  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เครื่องทำน้ำอุ่น
๑o
  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
๑๑
  เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลมไฟฟ้า
๑๒
  เครื่องใช้ไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า
๑๓
  เครื่องใช้ไฟฟ้า เลื่อนฉลุไฟฟ้า
๑๔
  เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดูดฝุ่น
๑๕
  เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปั่นน้ำผลไม้
๑๖
  เครื่องใช้ไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง 4.1 ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)
  สำรวจเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
  สำรวจเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2
  โพรโตคอลเครือข่ายและการสื่อสาร ตอนที่ 1
  โพรโตคอลเครือข่ายและการสื่อสาร ตอนที่ 2
  เน็ตเวิร์คแอคเซสเลเยอร์ ตอนที่ 1
  เน็ตเวิร์คแอคเซสเลเยอร์ ตอนที่ 2
  เน็ตเวิร์คแอคเซสเลเยอร์ ตอนที่ 3
  อีเธอร์เน็ต ตอนที่ 1
  อีเธอร์เน็ต ตอนที่ 2
๑o
  อีเธอร์เน็ต ตอนที่ 3
๑๑
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 1
๑๒
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 2
๑๓
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 3
๑๔
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 4
๑๕
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 5
๑๖
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 6
๑๗
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 7
๑๘
  เน็ตเวิร์กเลเยอร์ ตอนที่ 1
๑๙
  เน็ตเวิร์กเลเยอร์ ตอนที่ 2
๒o
  เน็ตเวิร์กเลเยอร์ ตอนที่ 3
๒๑
  เน็ตเวิร์กเลเยอร์ ตอนที่ 4
๒๒
  IP Addressing ตอนที่ 1
๒๓
  IP Addressing ตอนที่ 2
๒๔
  IP Addressing ตอนที่ 3
๒๕
  IP Addressing ตอนที่ 4
๒๖
  การจัดการเส้นทาง ตอนที่ 1
๒๗
  การจัดการเส้นทาง ตอนที่ 2
๒๘
  การจัดการเส้นทาง ตอนที่ 3
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
เรื่อง 5.1 ครูอัญมณี อุทรักษ์_วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  การฟังคำสั่งหรือคำแนะนำในการปฏิบัติงาน
  การฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  การฟังและดูสารในงานอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
  การวิเคราะห์ วิจารณ์สาร
  ลักษณะการใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ
  การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
  การนำเสนอผลงานและการสาธิต
  ทักษะการนำเสนอ
  การพูดติดต่อธุระ การสนทนากิจธุระทางโทรศัพท์และการสัมภาษณ์งาน
๑o
  การพูดเสนอควมเห็นในที่ประชุม
๑๑
  การเขียนรายงานการปฏิบัติ
๑๒
  การเขียนบันทึกในงานอาชีพ
๑๓
  การเขียนจดหมายธุรกิจและกิจธุระที่จำเป็นต่องานอาชีพ
๑๔
  การอ่านบันเทิงคดี
๑๕
  ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
๑๖
  การเขียนโฆษณา
๑๗
  การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ
๑๘
  การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
เรื่อง 6.1 อาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  แนะนำบทเรียน
  องค์ประกอบและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว
  ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
  ธุรกิจโรงแรมหรือที่พัก
  ประเภทของที่พักแรม
  โครงสร้างการบริหารงานของโรงแรม
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  การคมนาคมขนส่ง
๑o
  ธุรกิจนำเที่ยว ตัวแทนจำหน่ายเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศน์
๑๑
  ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและนันทนาการ
๑๒
  DMC and MICE
๑๓
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเที่ยว
๑๔
  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๑๕
  ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๑๖
  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๑๗
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 9 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ตอนที่ 1)
๑๘
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 9 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ตอนที่ 2)
การบัญชีเบื้องต้น
เรื่อง 10.1 คณะครูสาขาวิชาการบัญชี_วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
  ทรัพย์สิน หนี้สิน ส่วนของเจ้าของและสมการบัญชี
  รูปแบบของธุรกิจ
  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ตอนที่ 1
  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ตอนที่ 2
  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ตอนที่ 3
  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท
  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป(ภาคภาษาอังกฤษ)
  งบทดลอง
๑o
  กระดาษทำการ 6 ช่อง
๑๑
  งบการเงิน(งบกำไรขาดทุน)
๑๒
  งบการเงิน(งบแสดงฐานะการเงิน)
๑๓
  สมุดเงินสด 2 ช่อง
๑๔
  รายการปรับปรุง ตอนที่ 1
๑๕
  รายการปรับปรุง ตอนที่ 2
๑๖
  การปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี
กลศาสตร์ยางล้อ
เรื่อง 11.1 ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ_ภาควิชาวิษวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มจพ.
  จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ
  หน้าที่และสมรรถนะของยางล้อ
  องค์ประกอบของยางล้อ ตอนที่ 1
  องค์ประกอบของยางล้อ ตอนที่ 2
  คุณสมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบ _ ผ้าใบเสริมแรง ตอนที่ 1
  คุณสมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบ _ ผ้าใบเสริมแรง ตอนที่ 2
  กระบวนการผลิตยางล้อและการตรวจสอบ ตอนที่ 1_3
  กระบวนการผลิตยางล้อและการตรวจสอบ ตอนที่ 2_3
  กระบวนการผลิตยางล้อและการตรวจสอบ ตอนที่ 3_3
๑o
  กายภาพของยางล้อในระยะเริ่มต้น
๑๑
  ยางล้ออัดลมรับโหลด
๑๒
  ยางล้อวิ่งบนพื้นถนนแบบหน้ายางเรียบแบบ
๑๓
  การทดสอบ
การออกแบบระบบไฟฟ้า
เรื่อง 12.1 อาจารย์กิตติ จันทรา_วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
  หลักการเบื้องต้นการออกแบบไฟฟ้า
  สายไฟฟ้า
  ท่อสายไฟฟ้า
  บริภัณฑ์ไฟฟ้า (ตอนที่ 1_2)
  บริภัณฑ์ไฟฟ้า (ตอนที่ 2_2)
  การต่อลงดิน ตอนที่ 1
  การต่อลงดิน ตอนที่ 2
  วงจรย่อยแสงสว่าง และบริภัณฑ์อื่น ๆ (ตอนที่ 1)
  วงจรย่อยแสงสว่าง และบริภัณฑ์อื่น ๆ (ตอนที่ 2)
๑o
  วงจรย่อยมอเตอร์ไฟฟ้า (ตอนที่ 1)
๑๑
  วงจรย่อยมอเตอร์ไฟฟ้า (ตอนที่ 2)
๑๒
  การคำนวณโหลด
๑๓
  สายป้อนและวงจรประธาน (ตอนที่ 1)
๑๔
  สายป้อนและวงจรประธาน (ตอนที่ 2)
๑๕
  อาคารชุด อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
๑๖
  ขั้นตอนการออกแบบระบบไฟฟ้า (ตอนที่ 1)
๑๗
  ขั้นตอนการออกแบบระบบไฟฟ้า (ตอนที่ 2)
สปา
เรื่อง 15.1 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ
  หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
  เอกลักษณ์สปาไทย
  การบริหารจัดการในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
  สุขอนามัยในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
  การใช้น้ำและอุณหภูมิเพื่อสุขภาพ
  การนวดเพื่อสุขภาพ
  การใช้น้ำมันหอมระเหย Aromatherapy (ตอนที่ 1)
  การใช้น้ำมันหอมระเหย Aromatherapy (ตอนที่ 2)
๑o
  อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
๑๑
  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ 1)
๑๒
  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ 2)
๑๓
  การดูแลผิวหน้า ผิวกาย มือ เท้า และเส้นผม (ตอนที่ 1)
๑๔
  การดูแลผิวหน้า ผิวกาย มือ เท้า และเส้นผม (ตอนที่ 2)
๑๕
  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
๑๖
  กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ 1)
๑๗
  กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ 2)
วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง 16.1 ครูสุคนธ์ พุ่มศรี_วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำและหัวต่อจีเอ็มจังก์ชั่น
  การนำไดโอดไปใช้งาน
  วงจรเรียงกะแส
  วงจรพิลเตอร์ (1)
  วงจรพิลเตอร์ (2)
  การให้ไบแอสทรานซิสเตอร์ (ตอนที่1)
  การให้ไบแอสทรานซิสเตอร์ (ตอนที่2)
  การให้ไบแอสทรานซิสเตอร์ (ตอนที่3)
  วงจรรักษาระดับแรงดัน
๑o
  การวิเคราะห์การทำงานของทรานซิสเตอร์เมื่อป้อนสัญญาณขนาดเล็ก
๑๑
  วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก
๑๒
  เฟต (FET = Field Effect Transistor)
๑๓
  การให้ไบแอส J-FET
๑๔
  การวิเคราะห์วงจรขยายโดยใช้เฟตขยายสัญญาณขนาดเล็ก (ตอนที่ 1)
๑๕
  การวิเคราะห์วงจรขยายโดยใช้เฟตขยายสัญญาณขนาดเล็ก (ตอนที่ 2)
๑๖
  การออกแบบวงจรขยายแบบสัญญาณขนาดเล็ก (ตอนที่ 1)
๑๗
  การออกแบบวงจรขยายแบบสัญญาณขนาดเล็ก (ตอนที่ 2)
การจัดการโลจิสติกส์
เรื่อง 17.1 อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา_การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
  ความหมายและวิวัฒนาการของโลจิสติกส์
  การจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก
  Forecasting การพยากรณ์การจัดการ
  การวางแผนการผลิต
  การจัดซื้อ Purchasing
  การจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Management
  การจัดการคลังสินค้า Warehouse Management
  การผลิตด้วยระบบลีน Lean Manufacturing
  การบำรุงรักษาเครื่องจักร
๑o
  ระบบบริหารคุณภาพทั่วองค์กร (TQM)
๑๑
  การจัดการการขนส่ง ตอนที่ 1_2
๑๒
  การจัดการการขนส่ง ตอนที่ 2_2
๑๓
  การกระจายสินค้า
๑๔
  การจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management)
๑๕
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกที่สำคัญ
๑๖
  Technology for Logistics ตอนที่ 1_2
๑๗
  Technology for Logistics ตอนที่ 2_2
๑๘
  สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (LICD)
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เรื่อง 19.1 ครูรัชนิดา เกิดแก้ว_วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระบวนการทางประวัติศาสตร์
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัย
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ๑
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ๒
  ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ๑
  ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ๒
  ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงธนบุรี
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การเมือง
๑o
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เศรษฐกิจ
๑๑
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ วัฒนธรรม
๑๒
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สังคม
๑๓
  พระราชกรณียกิจชีวิตพอเพียง ๑
๑๔
  พระราชกรณียกิจชีวิตพอเพียง ๒
๑๕
  การธำรงชาติไทย ๑
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
เรื่อง 20.1 ครูสุคนธ์ พุ่มศรี_วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
  คุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของเส้นลวดที่ความถี่สูง
  คุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานย่านความถี่สูง
  วงจรรีโซแนนซ์ (RESONANT CIRCUITS) ตอนที่ 1
  วงจรรีโซแนนซ์ (RESONANT CIRCUITS) ตอนที่ 2
  การออกแบบวงจรฟิลเตอร์ (FILTER DESIGN) ตอนที่ 1
  การออกแบบวงจรฟิลเตอร์ (FILTER DESIGN) ตอนที่ 2
  การออกแบบวงจรฟิลเตอร์ (FILTER DESIGN) ตอนที่ 3
  การแมตชิ่งอิมพีแดนซ์ IMPEDANCE MATCHING ตอนที่ 1
  การแมตชิ่งอิมพีแดนซ์ IMPEDANCE MATCHING ตอนที่ 2
๑o
  การแมตชิ่งอิมพีแดนซ์ IMPEDANCE MATCHING ตอนที่ 3
๑๑
  วงจรออสซิลเลเตอร์ Oscillator circuit ตอนที่ 1
๑๒
  วงจร Phase Locked Loop (PLL)
๑๓
  การออกแบบวงจรขยายความถี่ย่านความถี่วิทยุขนาดเล็ก (SMALL-SIGNAL RF AMPLIFIER DESIGN)
๑๔
  วงจรลิเนียร์เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ Linear Power Amplifier circuit
๑๕
  วงจรจูนด์เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ Tuned Power Amplifiers circuit
๑๖
  วงจรเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูง High Efficiency Power Amplifiers circuit
Startup Warrior
เรื่อง 21.1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_NATIONAL STARTUP COMMITTEE
  Startup Warrior EP1
  Startup Warrior EP2
  Startup Warrior EP3
  Startup Warrior EP4
  Startup Warrior EP5
  Startup Warrior EP6
  Startup Warrior EP7
เทคนิคการอินเตอร์เฟส
เรื่อง 22.1 อาจายร์สนอม ทิพยรัตน์สุนทร_แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 1
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 2
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 3
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 4
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 5
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 6
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 7
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 8
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 9
๑o
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 10
๑๑
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 11
๑๒
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 12
๑๓
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 13
๑๔
  เทคนิคการอินเตอร์เฟส ตอนที่ 14
อุตสาหกรรมเกษตร
เรื่อง 23.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
  แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร
  ส่วนประกอบของอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อการเน่าเสียของอาหาร
  เทคโนโลยีการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 1
  เทคโนโลยีการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 2
  เทคโนโลยีการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 3
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 1
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 3
  เทคโนโลยีการบรรจุ ตอนที่ 1
๑o
  เทคโนโลยีการบรรจุ ตอนที่ 2
๑๑
  เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 1
๑๒
  เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 2
๑๓
  เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 1
๑๔
  เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2
๑๕
  เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 3
๑๖
  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ตอนที่ 1
การประมง
เรื่อง 24.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  บทบาทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำและระบบมาตรฐานฟาร์ม GAP
  การจัดการบ่อ_คุณภาพน้ำ_เตรียมบ่อ
  วัตถุดิบการผลิตอาหารสัตว์และการคำนวณสูตรอาหาร
  การผลิตอาหารและเทคนิคการใช้อาหาร
  การผลิตลูกพันธุ์ปลาและเทคนิคการเพาะพันธุ์
  เทคนิคการเลี้ยงปลา การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิต และต้นทุนการผลิต
  คุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ
  เทคนิคการวิเคราะห์ และการจัดการคุณภาพน้ำ
  การวินิจฉัยโรคและการรักษา
๑o
  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
๑๑
  GMP และการคัดเลือกวัตถุดิบ
๑๒
  การแปรรูปปลาส้ม
๑๓
  สาธิตวิธีการแปรรูปไส้กรอกปลา
๑๔
  การแปรรูปปลารมควัน
สิ่งทอ(ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี)
เรื่อง 25.1 อาจารย์อารีย์ ลพานุสรณ์_โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)
  ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย
  การผลิตผ้า
  องค์ประกอบของเสื้อผ้า
  หลักการออกแบบเสื้อผ้า
  ทฤษฎีสี สัดส่วน น้ำหนัก จังหวะ ในการออกแบบ
  วิวัฒนาการแฟชั่นและแฟชั่นปัจจุบัน
  การวัดตัวเพื่อการตัดเย็นเสื้อผ้า
  การวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัดกางเกงสตรี
  เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ
๑o
  การสร้างแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
๑๑
  การสร้างแบบตัดกางเกงตามขนาดตัวที่วัดได้
๑๒
  การสร้างแบบแขนเสื้อ คอเสื้อ และปกเสื้อ
๑๓
  การปรับแบบตัดและการแยกแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
๑๔
  การแยกแบบกระโปรง, เสื้อ, กางเกง
๑๕
  การแยกแบบตัดชุดติดกัน แขนเสื้อ คอเสื้อ
๑๖
  การเผื่อตะเข็บและการคำนวณผ้า
๑๗
  การวางแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
๑๘
  ขั้นตอนการเย็บเสื้อผ้าสตรี
๑๙
  ขั้นตอนการตัดกางเกงและชุดติดกัน
๒o
  ขั้นตอนการตัดเย็บแขนและปกเสื้อ
๒๑
  การตกแต่งเสื้อผ้า
๒๒
  การคำนวณต้นทุนและกำหนดราคางาน
การบิน
เรื่อง 26.1 รศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา_คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  บทนำ INTRODUCE
  อากาศพลศาสตร์ AERODYNAMIC ตอนที่ 1
  อากาศพลศาสตร์ AERODYNAMIC ตอนที่ 2
  กลศาสตร์การบิน INTRODUCTION TO FLIGHT MECHANICS ตอนที่ 1
  เครื่องมือวัดอากาศยาน AIRCRAFT INSTRUMENT
  โครงสร้างของอากาศยาน AIRCRAFT STRUCTURE
  เครื่องยนต์อากาศยาน AIRCRAFT ENGINE
  ระบบอากาศยาน AIRCRAFT SYSTEMS
  อากาศยานความเร็วสูง HIGT SPEED AIRCRAFT
๑o
  กฏหมายและข้อบังคับการเดินอากาศ AIR LAWS AND REGULATION
๑๑
  วิศวกรรมดาวเทียมเบื้องต้น INTRODUCTION TO SATELLITE ENGINEERING
๑๒
  สภาวะแวดล้อมในอวกาศ SPACE ENVIRONMENT
๑๓
  พลศาสตร์วงโคจร ORBITAL MECHANICS
๑๔
  เซนเซอร์และแอคทิเวเตอร์ดาวเทียม SATELLITE SENSOR AND ACTUATOR
๑๕
  การสื่อสารดาวเทียม SATELLITE COMMUNICATION
๑๖
  จรวดขับดัน ROCKET
๑๗
  กฏหมายอวกาศและข้อบังคับ SPACE LAWS AND REGULATIONS

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ