ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 729
แผนการสอนโดย อาชีวศึกษา
ครูผู้สอน อาชีวศึกษา
กําหนดการรายชั่วโมง

อาชีวศึกษา
การอาชีวศึกษา

แผนการสอน การอาชีวศึกษา

ผลิตภัณฑ์เกษตร
เรื่อง 1.1 ผศ.ดร.ศรีปาน เชยกลิ่น, ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษตร, ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง, ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง, ผศ.ทศพร นามโฮง, ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์, ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล, ผศ.สุภาวดี รอดศิริ, อ.สิงห์รัญ ชารี, อ.สุภัทรา วิลามาศ, อ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
  เครื่องมือเตรียมดินและการเตรียมดินในการปลูกข้าวโพด
  การปลูกและการดูแลรักษาข้าวโพด
  โรคข้าวโพดและการป้องกันกำจัด
  แมลงศัตรูข้าวโพดและการป้องกันกำจัด
  การใช้จุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต
  การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าวโพด
  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
  GMP
๑o
  การคัดเลือกวัตถุดิบ
๑๑
  กระบวนการแปรรูป
๑๒
  การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ
๑๓
  การใช้ผลพลอยได้จากการผลิตน้ำนมข้าวโพดครบวงจร RUS เพื่อเป็นอาหารสัตว์
สปา
เรื่อง 7.1 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ
  หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
  เอกลักษณ์สปาไทย
  การบริหารจัดการในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
  สุขอนามัยในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
  การใช้น้ำและอุณหภูมิเพื่อสุขภาพ
  การนวดเพื่อสุขภาพ
  การใช้น้ำมันหอมระเหย Aromatherapy (ตอนที่ 1)
  การใช้น้ำมันหอมระเหย Aromatherapy (ตอนที่ 2)
๑o
  อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
๑๑
  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ 1)
๑๒
  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ 2)
๑๓
  การดูแลผิวหน้า ผิวกาย มือ เท้า และเส้นผม (ตอนที่ 1)
๑๔
  การดูแลผิวหน้า ผิวกาย มือ เท้า และเส้นผม (ตอนที่ 2)
๑๕
  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
๑๖
  กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ 1)
๑๗
  กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ 2)
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เรื่อง 8.1 ครูรัชนิดา เกิดแก้ว_วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  กระบวนการทางประวัติศาสตร์
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัย
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ๑
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ๒
  ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ๑
  ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ๒
  ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงธนบุรี
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การเมือง
๑o
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เศรษฐกิจ
๑๑
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ วัฒนธรรม
๑๒
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สังคม
๑๓
  พระราชกรณียกิจชีวิตพอเพียง ๑
๑๔
  พระราชกรณียกิจชีวิตพอเพียง ๒
๑๕
  การธำรงชาติไทย ๑
อุตสาหกรรมเกษตร
เรื่อง 9.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
  แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร
  ส่วนประกอบของอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อการเน่าเสียของอาหาร
  เทคโนโลยีการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 1
  เทคโนโลยีการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 2
  เทคโนโลยีการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 3
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 1
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 3
  เทคโนโลยีการบรรจุ ตอนที่ 1
๑o
  เทคโนโลยีการบรรจุ ตอนที่ 2
๑๑
  เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 1
๑๒
  เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร ตอนที่ 2
๑๓
  เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 1
๑๔
  เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 2
๑๕
  เทคโนโลยีแป้งและผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 3
๑๖
  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ตอนที่ 1
การประมง
เรื่อง 10.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  บทบาทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำและระบบมาตรฐานฟาร์ม GAP
  การจัดการบ่อ_คุณภาพน้ำ_เตรียมบ่อ
  วัตถุดิบการผลิตอาหารสัตว์และการคำนวณสูตรอาหาร
  การผลิตอาหารและเทคนิคการใช้อาหาร
  การผลิตลูกพันธุ์ปลาและเทคนิคการเพาะพันธุ์
  เทคนิคการเลี้ยงปลา การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิต และต้นทุนการผลิต
  คุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ
  เทคนิคการวิเคราะห์ และการจัดการคุณภาพน้ำ
  การวินิจฉัยโรคและการรักษา
๑o
  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
๑๑
  GMP และการคัดเลือกวัตถุดิบ
๑๒
  การแปรรูปปลาส้ม
๑๓
  สาธิตวิธีการแปรรูปไส้กรอกปลา
๑๔
  การแปรรูปปลารมควัน
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่นไหวด้วย Flash CS6 เบื้องต้น
เรื่อง 14.1 ครูสมสุข ขำสวัสดิ์_วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  แนะนำโปรแกรม Adobe Flash CS6
  การสร้างและการเรียกใช้เครื่องมือ
  ส่วนประกอบของ Timeline
Classical Guitar for Intermediate Player
เรื่อง 19.1 นายปฐมวัส ธรรมชาติ_วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  EP1
  EP2
  EP3
  EP4
  EP5
เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง 21.1 ครูดุสิต พรประสาท_วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การเขียนแบบและการบำรุงรักษา

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ