สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายความหลากหลายทางเพศในอดีตและปัจจุบันได้

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถแสดงถึงการปฏิบัติตนต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ  

1. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

3. มีวินัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางเพศ         

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- สังเกตจากการทำกิจกรรมและตอบคำถามในชั้นเรียน

- ใบงาน เรื่อง ความหลากหลายทางเพศ

เครื่องมือ

- แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

- แบบประเมินใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
เรื่อง ความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 22 ส.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)