สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนภูมิ เป็นการใช้รูปภาพ หรือรูปเรขาคณิตแทนจำนวนสิ่งต่างๆ ที่เป็นข้อมูลทางสถิติ ดังนั้นต้องรู้จักการอ่านและเปรียบเทียบข้อมูลจึงจะสามารถอธิบายความหมายของข้อมูลได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/7 อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอ่านแผนภูมิ และกราฟได้

2. อ่านแผนภูมิ และกราฟได้

3. เห็นประโยชน์ของการอ่านแผนภูมิและกราฟได้

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิ

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 11 เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
ชั่วโมง เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
เรื่อง อ่านแผนภูมิ และกราฟ 21 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)