ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 66
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์

ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. มุ่งลิขิตคิดเหตุผล
เรื่อง 1.1 รอบรู้สู่การแก้ปัญหา
1
  รอบรู้สู่การแก้ปัญหา 1 พ.ย. 62 (มีวีดีโอ ใบความรู้ และใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต
1
  ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต 4 พ.ย. 62 (มีวีดีโอ ใบความรู้ และใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ลิขิตวิเคราะห์ความ
1
  ลิขิตวิเคราะห์ความ (1) 5 พ.ย. 62 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
2
  ลิขิตวิเคราะห์ความ (2) 7 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เขียนประโยคตามวิธี
1
  เขียนประโยคตามวิธี (1) 8 พ.ย. 62 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
2
  เขียนประโยคตามวิธี (2) 11 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน
1
  เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน (1) 12 พ.ย. 62 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
2
  เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน (2) 14 พ.ย. 62 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้
เรื่อง 2.1 ทันเหตุการณ์นำไปใช้
1
  ทันเหตุการณ์นำไปใช้ (1) 15 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ทันเหตุการณ์นำไปใช้ (2) 18 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 เขียนสื่อสารถูกต้อง
1
  เขียนสื่อสารถูกต้อง (1) 19 พ.ย. 62 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
2
  เขียนสื่อสารถูกต้อง (2) 21 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 พูดสอดคล้องความคิดเห็น
1
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น (1) 22 พ.ย. 62 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
2
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น (2) 25 พ.ย. 62 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ประโยคเด่นวรรณกรรม
1
  ประโยคเด่นวรรณกรรม (1) 26 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  ประโยคเด่นวรรณกรรม (2) 28 พ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ แผนที่
หน่วยการเรียนรู้ 4. วจีนั้นสำคัญนัก
เรื่อง 4.1 อ่านเรื่องประเทืองปัญญา
1
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (1) 17 ธ.ค. 62
2
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (2) 19 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (3) 20 ธ.ค. 62 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
4
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (4) 23 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 คำสุภาพ
1
  คำสุภาพ (1) 24 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คำสุภาพ (2) 26 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 คำราชาศัพท์
1
  คำราชาศัพท์ (1) 27 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คำราชาศัพท์ (2) 30 ธ.ค. 62
เรื่อง 4.4 ระดับภาษา
1
  ระดับภาษา (1) 2 ม.ค. 63
2
  ระดับภาษา (2) 3 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 การใช้โวหาร
1
  การใช้โวหาร 6 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. เรียนรู้คำประพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ 6. ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง 6.1 เจ้าฟ้านักอ่าน
1
  เจ้าฟ้านักอ่าน (1) 23 ม.ค. 63 (มีวีดิโอ และ ใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  เจ้าฟ้านักอ่าน (2) 24 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  เจ้าฟ้านักอ่าน (3) 27 ม.ค. 63 (มีวีดิโอและ ใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 บันทึกความรู้จากการอ่าน
1
  บันทึกความรู้จากการอ่าน (1) 28 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  บันทึกความรู้จากการอ่าน (2) 30 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
1
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (1) 31 ม.ค. 63 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
2
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (2) 3 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (3) 4 ก.พ. 63
เรื่อง 6.4 พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
1
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (1) 6 ก.พ. 63 (มีใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
2
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (2) 7 ก.พ. 63
หน่วยการเรียนรู้ 7. ภาษาไทยภาษาถิ่น
เรื่อง 7.1 วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น
1
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น 11 ก.พ. 63
เรื่อง 7.2 ภาษาถิ่นสี่ภาค
1
  ภาษาถิ่นสี่ภาค (1) 13 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ภาษาถิ่นสี่ภาค (2) 14 ก.พ. 63
เรื่อง 7.3 เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 1
1
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 1 17 ก.พ. 63 (มีใบงาน และ วีดิโอประกอบการสอน)
2
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 1 18 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.4 เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 2
1
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 2 (1) 20 ก.พ. 63 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
2
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 2 (2) 21 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.5 วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน
1
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน (1) 24 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน (2) 25 ก.พ. 63
เรื่อง 7.6 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
1
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (1) 27 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (2) 28 ก.พ. 63
3
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (3) 2 มี.ค. 63
4
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (3) 3 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By nhkbr4@gmail.com | 15.05.18 | 14,840 59 ภาษาไทย
  2. Post By amporntip@gmail.com | 24.05.18 | 2,411 5 ภาษาไทย
  3. Post By ouk | 12.11.18 | 1,965 6 ภาษาไทย
  4. Post By Katee.aoy@gmail.com | 16.05.18 | 1,550 2 ภาษาไทย
  5. Post By dawnswangmuang@gmail.com | 10.07.19 | 511 0 ภาษาไทย