ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 75
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด

ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย ทักษะสัมพันธ์ สู่วรรณกรรมพื้นบ้าน
เรื่อง 1.1 ทักษะสัมพันธ์ สู่วรรณกรรมพื้นบ้าน
  อ่านคำจำไปใช้ 16 พ.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อ่านบทร้อยแก้ว คล่องแคล่ววจนา 20 พ.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คัดลายมือสื่อภาษา 21 พ.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอ่านเร็วและจับใจความ 23 พ.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 27 พ.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ 28 พ.ค. 67 (มีใบงาน , ใบความรู้และวีดิทัศน์ประกอบการสอน)
  นิทานพื้นบ้าน ๑ (แสดงความคิดเห็น) 29 พ.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  นิทานพื้นบ้าน ๒ (เขียนแผนภาพโครงเรื่อง) 30 พ.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  นิทานพื้นบ้าน ๓ (เล่านิทานพื้นบ้าน) 4 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  คำนาม 5 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
เรื่อง 2.1 ทักษะสัมพันธ์ สู่วรรณกรรมพื้นบ้าน
  การอธิบายความหมายของคำศัพท์ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 6 มิ.ย. 67 (มีใบงาน แะลใบความรู้)
  การอ่านบทร้อยกรอง เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 10 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอ่านจับใจความ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน (๑) 11 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอ่านจับใจความ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน (๒) 12 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การพูดแสดงความคิดเห็น เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 13 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอธิบายคุณค่า เรื่อง ขุนช้างขุนแผน (๑) 17 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอธิบายคุณค่า เรื่อง ขุนช้างขุนแผน (๒) 18 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
  การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ 19 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การท่องจำบทอาขยาน เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 20 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑o
  คำสรรพนามน่ารู้ คู่เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 24 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย เรียนรู้ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง 3.1 เรียนรู้ภาษาพัฒนาชีวิต
  การนำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปใช้ 25 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การตั้งคำถามและตอบคำถาม เชิงเหตุผล 26 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบควารู้)
  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 27 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อักษรย่อน่ารู้ คู่เครื่องหมายวรรคตอน 1 ก.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอ่านวัน เดือน ปี แบบไทย 2 ก.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำกริยา 3 ก.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำช่วยกริยา 4 ก.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำวิเศษณ์ 8 ก.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนด 9 ก.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การอ่านนิทานเสริมปัญญาพัฒนาชีวิต 10 ก.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย วินิจภาษา เพื่อการสื่อสาร

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ