ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 75
แผนการสอนโดย ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์

ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยที่ 1 ทักษะสัมพันธ์
เรื่อง 1.1 ทักษะสัมพันธ์
  การคัดลายมือ 15 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอ่านเร็วและจับใจความ 16 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 18 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การออกเสียงคำควบกล้ำ 22 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น 23 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดู 24 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  นิทานพื้นบ้าน (พูดแสดงความคิดเห็น) 25 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  นิทานพื้นบ้าน (การเล่านิทาน) 29 พ.ค. 66 (มีใบความรู้)
  นิทานพื้นบ้าน (การอธิบายคุณค่า) 30 พ.ค. 66 (มีใบความรู้)
๑o
  นิทานพื้นบ้าน (การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง) 31 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยที่ 8 อ่านอย่างมีวิจารณญาณ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ