สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำหนด 1 รูปแทน 2 หน่วย จะต้องประกอบด้วยชื่อแผนภูมิรูปภาพ  ตัวแผนภูมิรูปภาพที่มีการจำแนกข้อมูลและข้อกำหนด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 3.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนแผนภูมิรูปภาพ ที่มีข้อกำหนด   1 รูปแทน 2 จำนวน
2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ
ชั่วโมง สถิติ
เรื่อง เขียนแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด 1 รูปแทน 2 หน่วย 1 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)