ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 98
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูสุคนธา บูโกก

ครูสุคนธา บูโกก
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
เรื่อง 1.1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
  ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 1,000 16 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 10,000 17 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 20 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนจำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 ในรูปกระจาย 21 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การเปรียบเทียบจำนวนนับ สองจำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน 23 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบจำนวนนับ สองจำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน 24 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน 27 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ห้าจำนวน 28 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน (การหาจำนวนถัดไป) 29 พ.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน (การหาจำนวนถัดไป) 30 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน (การหาจำนวนที่หายไป) 31 พ.ค. 67
๑๒
  Best seller 4 มิ.ย. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง 2.1 การดำเนินการของจำนวน
  การหาผลบวก ผลลบ จำนวนนับไม่เกิน 1,000 5 มิ.ย. 67
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวก ไม่มีการทด ที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 6 มิ.ย. 67
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวก ที่มี การทด 1 หลัก ที่ผลบวก ไม่เกิน 100,000 7 มิ.ย. 67
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวก ที่มี การทดมากกว่า 1 หลัก ที่ผลบวกไม่เกิน 100,000 10 มิ.ย. 67
  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์การบวกจำนวนนับไม่เกิน 100,000 11 มิ.ย. 67
  การหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ไม่มีการกระจาย 12 มิ.ย. 67
  การหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจาย 1 หลัก 13 มิ.ย. 67
  การหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจายมากกว่า 1 หลัก (1) 14 มิ.ย. 67
  การหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจายมากกว่า 1 หลัก (2) 17 มิ.ย. 67
๑o
  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์การลบ 18 มิ.ย. 67
๑๑
  การหาเลขโดดที่หายไป ในหลักต่าง ๆ ของการบวกและการลบในแนวตั้ง 19 มิ.ย. 67
๑๒
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์การบวก และประโยคสัญลักษณ์การลบ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ (1) 20 มิ.ย. 67
๑๓
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์การบวก และประโยคสัญลักษณ์การลบ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ (2) 21 มิ.ย. 67
๑๔
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 24 มิ.ย. 67
๑๕
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า 25 มิ.ย. 67
๑๖
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่า 26 มิ.ย. 67
๑๗
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า 27 มิ.ย. 67
๑๘
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 28 มิ.ย. 67
๑๙
  การหาผลบวก ผลลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ และการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จำนวนนับไม่เกิน 10,000 1 ก.ค. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง 3.1 เรขาคณิต
  รูปเรขาคณิตสองมิติ 2 ก.ค. 67
  รูปที่มีแกนสมมาตร แกนสมมาตร และรูปที่ไม่มีแกนสมมาตร 3 ก.ค. 67
  จำนวนแกนสมมาตร ของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม 4 ก.ค. 67
  จำนวนแกนสมมาตร ของรูปวงกลม วงรี รูปหลายเหลี่ยม และรูปอื่น ๆ 5 ก.ค. 67
  การพัฒนาความสามารถ ในการนึกภาพ (Visualization) เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตร และรูปอื่น ๆ 8 ก.ค. 67
  การพัฒนาความสามารถ ในการนึกภาพ (Visualization) เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ 9 ก.ค. 67
  การพัฒนาความสามารถ ในการนึกภาพ (Visualization) เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตร 10 ก.ค. 67
  สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแกนสมมาตร (1) 11 ก.ค. 67
  สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแกนสมมาตร (2) 12 ก.ค. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เวลา
เรื่อง 4.1 เวลา
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 15 ก.ค. 67
  การอ่านและเขียนบอกเวลา ที่มีมหัพภาค( . ) หรือทวิภาค( : ) 16 ก.ค. 67
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง และนาที (1) 17 ก.ค. 67
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง และนาที (2) 18 ก.ค. 67
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง และนาที (3) 19 ก.ค. 67
  การเปลี่ยนหน่วยเวลา ที่มีหน่วยชั่วโมงและนาทีเป็นนาที 23 ก.ค. 67
  การเปลี่ยนหน่วยเวลา ที่มีหน่วยนาทีเป็นชั่วโมงและนาที 24 ก.ค. 67
  การเปรียบเทียบระยะเวลา ที่มีหน่วยเดียวกันและหน่วยต่างกัน 25 ก.ค. 67
  การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรม ที่ระบุเวลา 26 ก.ค. 67
๑o
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (1) 30 ก.ค. 67
๑๑
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (2) 31 ก.ค. 67
๑๒
  โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 1 ส.ค. 67
๑๓
  โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 2 ส.ค. 67
๑๔
  ท่องเที่ยวสวนสัตว์แสนสนุก 5 ส.ค. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
เรื่อง 5.1 เศษส่วน
  ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ที่เต็มหน่วย ไม่เต็มหน่วย และครึ่งหน่วย 6 ส.ค. 67
  การบอกและการเขียนแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ เป็นเศษส่วน (1) 7 ส.ค. 67
  การบอกและการเขียนแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ เป็นเศษส่วน (2) 8 ส.ค. 67
  เศษส่วนที่เท่ากับ 1 9 ส.ค. 67
  1 หน่วยของเศษส่วน 13 ส.ค. 67
  การเปรียบเทียบเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน 14 ส.ค. 67
  การเรียงลำดับเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน 15 ส.ค. 67
  การเปรียบเทียบเศษส่วน ที่ตัวเศษเท่ากัน 16 ส.ค. 67
  การเปรียบเทียบเศษส่วน โดยเทียบเคียงกับ 1 ส่วน 2 และ 1
๑o
  การเรียงลำดับเศษส่วน ที่ตัวเศษเท่ากัน และการเรียงลำดับเศษส่วน โดยใช้การเทียบเคียงกับ 1 ส่วน 2 หรือ 1
๑๑
  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1(1) 21 ส.ค. 67
๑๒
  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1(2) 22 ส.ค. 67
๑๓
  การหาผลลบของเศษส่วน ที่มีตัวส่วนเท่ากัน (1) 23 ส.ค. 67
๑๔
  การหาผลลบของเศษส่วน ที่มีตัวส่วนเท่ากัน (2) 26 ส.ค. 67
๑๕
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน ที่มีตัวส่วนเท่ากัน (1) 27 ส.ค. 67
๑๖
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน ที่มีตัวส่วนเท่ากัน (2) 28 ส.ค. 67
๑๗
  สร้างสรรค์ภาพบนพื้นกระเบื้อง 29 ส.ค. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ
เรื่อง 6.1 สถิติ
  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิในการตอบคำถามของโจทย์ปัญหา (1) 30 ส.ค. 67
  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิในการตอบคำถามของโจทย์ปัญหา(2) 2 ก.ย. 67
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสอบถาม 3 ก.ย. 67
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสังเกต 4 ก.ย. 67
  เขียนแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำหนด 1 รูปแทน 2 หน่วย 5 ก.ย. 67
  เขียนแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำหนด 1 รูปแทน 5 หน่วยและ 10 หน่วย 6 ก.ย. 67
  ตั้งคำถามเพื่อค้นหาคำตอบ จากประเด็นที่สนใจ การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสอบถามและการสังเกต และการนำเสนอข้อมูล ด้วยแผนภูมิรูปภาพ 9 ก.ย. 67
  การอ่านตารางทางเดียว 10 ก.ย. 67
  การเขียนตารางทางเดียว (1) 11 ก.ย. 67
๑o
  การเขียนตารางทางเดียว(2) 12 ก.ย. 67
๑๑
  การนำเสนอข้อมูลด้วย แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว 13 ก.ย. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
เรื่อง 7.1 เงิน
  ชนิดและค่าของเงินเหรียญ 16 ก.ย. 67
  เงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่าง ๆ 17 ก.ย. 67
  เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ และการแลกเงินเหรียญ 18 ก.ย. 67
  ธนบัตรชนิดต่าง ๆ และการแลกเงินเหรียญ 19 ก.ย. 67
  การบอกจำนวนเงินเป็นบาท และสตางค์ 20 ก.ย. 67
  การบอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นบาทและสตางค์ อ่านและเขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุด 23 ก.ย. 67
  การเปรียบเทียบจำนวนเงิน 24 ก.ย. 67
  การบวกและการลบจำนวนเงิน 25 ก.ย. 67
  การคูณจำนวนเงิน 26 ก.ย. 67
๑o
  การหารจำนวนเงิน 27 ก.ย. 67
๑๑
  เงินทอน 30 ก.ย. 67
๑๒
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ เกี่ยวกับเงิน 1 ต.ค. 67
๑๓
  การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ และโจทย์ปัญหาการหาร เกี่ยวกับเงิน 2 ต.ค. 67
๑๔
  การอ่านบันทึกรายรับรายจ่าย
๑๕
  การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
๑๖
  เปิดกระปุกออมสิน เล่นขายของ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ