สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. แผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ โดยจำนวนที่แท้จริงขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพ
2. การอ่านแผนภูมิรูปภาพจะใช้ข้อกำหนดในการบอกจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ และนำข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพไปใช้ในการหาคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 3.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำหนด 1 รูปแทนด้วยข้อกำหนดอื่น ๆ
2. แก้ปัญหา
3. ให้เหตุผล
4. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ
ชั่วโมง สถิติ
เรื่อง 1. การอ่านแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำหนดรูป 1 รูปแทนด้วยข้อกำหนดอื่น ๆ 2. การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบ 29 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม))