ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยที่ 7 ชื่อหน่วย เรื่อง มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
เรื่อง 1.1 มุ่งมั่นมุ่งศรัทธา
  ความสำคัญของศาสนา 2 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 6 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การพัฒนาจิตใจทางพระพุทธศาสนา 7 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  พุทธประวัติก่อนการออกผนวช 9 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การออกผนวชของพระพุทธเจ้า 13 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 14 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  พุทธจริยา 16 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ 20 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  จูฬเสฏฐิชาดก 21 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑o
  วัณณาโรหชาดก 23 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  ชาวพุทธตัวอย่าง : สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) 27 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  ชาวพุทธตัวอย่าง : อาจารย์เสถียร โพธินันทะ 28 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 8 ชื่อหน่วย เรื่อง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง 2.1 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
  องค์ประกอบของพระรัตนตรัย 30 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  พระรัตนตรัยกับศรัทธา 4 4 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 7 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  หลักโอวาท 3 : ไม่ทำความชั่ว 12 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  โอวาท 3 : ทำความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ 14 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  ความสำคัญของพระไตรปิฎก 18 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  พุทธศาสนสุภาษิต 19 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ 21 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  ปฏิบัติตนในศาสนพิธีอย่างเหมาะสม 25 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑o
  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 26 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  หลักปฏิบัติในพิธีถวายสังฆทาน 28 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 ม.ค. 67(มีใบงาน)
๑๓
  มรรยาทชาวพุทธ : การไหว้ 4 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๔
  มรรยาทชาวพุทธ : การกราบ 8 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 11 ชื่อหน่วย เรื่อง มองดูธรรมชาติ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ