ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง 1.1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
  การผลิตสินค้าและบริการ 16 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ 20 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 21 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  การผลิตสินค้าในครัวเรือน 23 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  การรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่น 27 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 28 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  ปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภค 30 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  บทบาทพฤติกรรมของผู้บริโภค 4 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
  ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 6 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑o
  นักสำรวจผู้ประกอบการรอบตัว 10 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑๑
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 11 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๒
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑๓
  ครอบครัวพอเพียง 17 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๔
  โรงเรียนพอเพียง 18 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑๕
  ชุมชนพอเพียง 20 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑๖
  สินค้าของชุมชนพอเพียง 24 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑๗
  หลักการของสหกรณ์ 25 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑๘
  ประเภทของสหกรณ์ 27 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
๑๙
  สหกรณ์โรงเรียน 1 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
๒o
  หลักการของสหกรณ์กับชีวิตประจำวัน 2 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 3 วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
เรื่อง 3.1 วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
  วัฒนธรรมกับสังคมไทย 1 ส.ค. 67 (มีใบงาน)
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 5 ส.ค. 67 (มีใบงาน)
  คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต 6 ส.ค. 67
  วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 8 ส.ค. 67
  ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 13 ส.ค. 67
  การสืบสานวัฒนธรรม 15 ส.ค. 67
  ความหมายและความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น 19 ส.ค. 67
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 20 ส.ค. 67
  การสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 22 ส.ค. 67
๑o
  การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 26 ส.ค. 67
๑๑
  ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 27 ส.ค. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ