ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอนโดย ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง 2.1 ภูมิใจในท้องถิ่น
  การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 19 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงพัฒนาการของมนุษย์ที่พบในท้องถิ่น 26 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ 9 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  แคว้นโบราณในดินแดนไทย 16 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  แคว้นโบราณในดินแดนไทย (แคว้นทวารวดี แคว้นละโว้) 23 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  แคว้นโบราณในดินแดนไทย (แคว้นลังกาสุกะ แคว้นศรีวิชัย แคว้นตามพรลิงค์) 30 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  แคว้นโบราณในดินแดนไทย (แคว้นโคตรบูรณ์ แคว้นหริภุญชัย) 6 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยสุโขทัย 13 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยอยุธยาและธนบุรี 20 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยรัตนโกสินทร์ 27 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมิน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ