ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 93
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน

ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ ๑ ทบทวนชวนทำ
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ ๒ เรียนรู้คำนำไปใช้
เรื่อง 2.1 เรียนรู้คำนำไปใช้
  สนุกกับมาตราตัวสะกด (๑) ๑๕ มิ.ย. ๖๔ (มีใบความรู้และใบงาน)
  สนุกกับมาตราตัวสะกด (๒) ๑๖ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
  ไม่มั่วแม่ ก กา (๑) ๑๗ มิ.ย. ๖๔ (มีใบความรู้และใบงาน)
  ไม่มั่วแม่ ก กา (๒) ๑๘ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
  ตามหามาตรา กง (๑) ๒๑ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงานและแบบฝึกอ่าน)
  ตามหามาตรา กง (๒) ๒๒ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน บทอ่านแม่และเนื้อเพลงอึ่งอ่าง)
  มาชมมาตรากม (๑) ๒๓ มิ.ย. ๖๔ (มีบัตรคำและใบงาน)
  มาชมมาตรากม (๒) ๒๔ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
  สนใจมาตรากน (๑) ๒๕ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และบาทร้อยกรอง)
๑o
  สนใจมาตรากน (๒) ๒๘ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
๑๑
  เอียะ เอีย พาเพลิน ๒๙ มิ.ย. ๖๔
๑๒
  ลูกนกหกตัว ๓๐ มิ.ย. ๖๔

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ