สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน จำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมากกว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักน้อยกว่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/2  เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย =  ¹ > <

จุดประสงค์

          1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

        เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 โดยใช้เครื่องหมาย > <

         2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                            
            สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

        3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                    

           เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

 2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < 4 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)