สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ ได้โดยการนับ

2. การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ จำนวนที่มากกว่า 100   ไม่เกิน 200 อาจนับทีละ 10 ดังนี้ หนึ่งร้อย หนึ่งร้อยสิบ หนึ่งร้อยยี่สิบ หนึ่งร้อยสามสิบ ... สองร้อย โดย

 แสดง 110  ด้วย  100 กับ 10

 แสดง 120  ด้วย  100 กับ 20

 แสดง 130  ด้วย  100 กับ 30   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ  ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

จุดประสงค์

 1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

1. นับและบอกจำนวนที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 โดยการนับทีละ 10

2. แสดงจำนวนนับจาก 100 ไม่เกิน 200

2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                             
             สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                     

                  เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

 2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การนับทีละ 10 (จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200) 21 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด )