สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        1. เราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ได้โดยการนับ

        2. การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ อาจนับทีละ 1 ดังนี้ หนึ่ง สอง สาม ... หนึ่งร้อย  และอาจนับทีละ 10

   ดังนี้ สิบ ยี่สิบ สามสิบ ... หนึ่งร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ  ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียน

      ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

จุดประสงค์

           1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

                     1. นับและบอกจำนวนไม่เกิน 100 โดยการนับทีละ 1 และนับทีละ 10

                     2. ใช้สื่อรอบตัวแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100

                     3. เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100

       2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                            
                     - สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

      3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                    

                     - เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

 2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การนับทีละ 1 และนับทีละ 10 16 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)