สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ สิ่งที่ถูกผลิตขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ในอดีต ที่เป็นร่องรอยให้เห็นถึงการกระทำ   ต่าง ๆ โดยหลักฐานชั้นต้นถูกผลิตขึ้นร่วมสมัยกับเหตุการณ์ที่ศึกษา ส่วนหลักฐานชั้นรองถูกผลิตขึ้นหลังเหตุการณ์ที่ศึกษา แต่ในการศึกษาทางประวัติศาสตร์ควรใช้หลักฐานทั้งสองแบบ เนื่องจากมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด มฐ ส 4.1 ป.6/2  นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต

จุดประสงค์

1 อธิบายความแตกต่างระหว่างหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองได้

2 ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กำหนดให้
3 เห็นความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 การถาม-ตอบ
2 การสังเกต

3 การตรวจใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 20 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)