ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. ถิ่นไทยวิไลศิลป์
เรื่อง 1.1 กรุงรัตนโกสินทร์
1
  กรุงรัตนโกสินทร์ 4 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
1
  การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 11 พ.ย. 62 (มีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
1
  วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 1 18 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2 25 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 3 2 ธ.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
4
  วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 4 9 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
5
  วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 5 16 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
1
  ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 1 23 ธ.ค. 62 (มีใบงานและเฉลยประกอบการสอน)
2
  ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 2 30 ธ.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 3 6 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
1
  สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 13 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ