ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูสกุณา นกเทียน
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
1
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 21 พ.ค. 2563
2
  การสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 28 พ.ค. 2563
3
  ข้อมูลทางวิธีการทางประวัติศาสตร์ 4 มิ.ย. 2563
4
  ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 11 มิ.ย. 2563
5
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 18 มิ.ย. 2563
6
  แหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 25 มิ.ย. 2563
7
  ความเป็นมาของท้องถิ่น (1) 2 ก.ค. 2563
8
  ความเป็นมาของท้องถิ่น (2) 9 ก.ค. 2563
9
  ความเป็นมาของท้องถิ่น (3) 16 ก.ค. 2563
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศเพื่อนบ้าน
1
  พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 23 ก.ค. 2563
2
  พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 30 ก.ค. 2563
3
  พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 6 ส.ค. 2563
4
  พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (สหพันธรัฐมาเลเซีย) 13 ส.ค. 2563
5
  พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน 20 ส.ค. 2563
6
  อิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน (1) 27 ส.ค. 2563
7
  อิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน (2) 3 ก.ย. 2563
8
  อิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน (3) 10 ก.ย. 2563
9
  สมาคมอาเซียน 17 ก.ย. 2563
10
  ความเหมือนและความแตกต่างของกลุ่มประเทศอาเซียน 24 ก.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ