ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง 2.1 เพื่อนบ้านของเรา
  พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 13 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 20 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 27 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (สหพันธรัฐมาเลเซีย) 3 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน 10 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน 17 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน 1 24 ส.ค. 66 (มีใบความรู้)
  สมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน 2 31 ส.ค. 66 (มีใบความรู้)
  ความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียน 7 ก.ย. 66
๑o
  อาเซียนสัมพันธ์ 14 ก.ย. 66 (มีใบงาน และแบบประเมิน)
๑๑
  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน 21 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้) (Rerun)
๑๒
  ความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียน 28 ก.ย. 66 (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ