สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ร่องรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีต หลักฐานมีหลายชนิดทั้งที่เป็นและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ในการศึกษาประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พงศาวดาร เอกสารส่วนบุคคล        (พระราชหัตถเลขา/จดหมายส่วนตัว/บันทึกส่วนตัว) หนังสือพิมพ์ งานวิจัย ตลอดจนโบราณวัตถุสถานต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด มฐ ส 4.1 ป.6/2  นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำคัญในอดีต

จุดประสงค์

1 บอกลักษณะสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้บางชนิด

2 ระบุหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้เหมาะสมตามประเด็นศึกษา
3 เห็นความสำคัญของตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 การถาม-ตอบ
2 การสังเกต

3 การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 30 พ.ค. 67 (มีใบงาน)