สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พลังงานและทรัพยากรเป็นสิ่งที่ใช้แล้วมีวันหมดไป หรือเสื่อมสภาพได้ จึงควรใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้
2. สามารถเขียนวิธีการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้
3. เห็นคุณค่าของการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2. การปฏิบัติกิจกรรม 

3. ใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 รับผิดชอบตนเอง
ชั่วโมง รับผิดชอบตนเอง
เรื่อง รู้ใช้ รู้ประหยัด 3 ก.ค. 67 (ใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)