สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิเคราะห์ บรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในงานศิลปะของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ม. 3/3 วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และบรรยายทัศนธาตุและหลักการออกแบบในงานของตนเอง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. นักเรียนสามารถเขียนใบงานวิเคราะห์ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในงานของตนเอง

ด้านคุณลักษณะ

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ประเมินจากชิ้นงานหรือภาระงาน

เครื่องมือ
1. แบบประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์ผลงาน
ชั่วโมง การวิเคราะห์ผลงาน
เรื่อง การวิเคราะห์ผลงาน (ของตนเอง) 27 มิ.ย. 67 (มีใบงานและใบความรู้)