สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนมีความตระหนักและสามารถนำความรู้ไปแนะนำคนใกล้ตัวให้เกิดความตระหนัก จากผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตามความเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ประเมินจากกิจกรรมปฏิเสธอย่างไร

2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน ใบงาน เรื่อง กิจกรรมวิเคราะห์ ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

2. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ชั่วโมง ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เรื่อง ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 5 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อสำหรับครู)