สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายวิธีปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่นได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ  

1.นักเรียนใฝ่เรียนรู้

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

3. มีวินัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน.

1. ความสามารถในการสื่อสาร

             2. ความสามารถในการคิด

             3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

             คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

             นักเรียนเห็นความสำคัญของการยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

สังเกตจากการทำกิจกรรมและตอบคำถามในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

2. แบบประเมินใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น 15 ส.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)