สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.1/3  วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน

พ 1.1 ม.1/4  แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

 นักเรียนสามารถระบุภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

   1. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

   2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

   นักเรียนมีสามารถระบุภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานได้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

   1. ความสามารถในการคิด

   2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

   1. ประเมินจากใบงาน เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย”

   2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

   1. แบบประเมินกิจกรรม เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย”

   2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ชั่วโมง วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย 11 ก.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้และคู่มือประกอบสื่อ)