สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ ของวัยรุ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.1/1 อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต    และพัฒนาการของวัยรุ่นพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต และพัฒนาการ   ของวัยรุ่น

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถวิเคราะห์และนำเสนอความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- สังเกตจากการทำกิจกรรมและตอบคำถามในชั้นเรียน

- ใบงานสรุปผังความคิดความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีต่อวัยรุ่น

- ชิ้นงานสรุปความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

เครื่องมือ

- แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

- แบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
ชั่วโมง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
เรื่อง ความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น 13 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อสำหรับครู)