สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับการให้ข้อมูล จองโรงแรม ที่พัก หรือการเข้าพัก โดยใช้โครงสร้างทางภาษา รูปประโยคและคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในฟัง พูด อ่านและเขียนข้อมูลเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการจองโรงแรม ที่พัก และการเข้าพัก

2. รู้และเข้าใจบทสนทนา โครงสร้างประโยคในการถาม-ตอบเกี่ยวกับการจองโรงแรม ที่พัก และการเข้าพักในการเดินทาง

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ถาม-ตอบ และเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจองโรงแรม ที่พัก และการเข้าพักได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

4. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจองโรงแรม ที่พัก และการเข้าพัก

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง Booking Hotel 4 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)