สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารที่มี/ไม่มีประโยชน์ โดยใช้คำศัพท์เรื่องคำคุณศัพท์ในการบรรยายอาหารที่มี/ไม่มีประโยชน์และโครงสร้างทางภาษาเรื่องการใช้ expressing the opinion phrases

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต.1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต.2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต.4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์เรื่องคำคุณศัพท์ในการบรรยายอาหารที่มี/ไม่มีประโยชน์และโครงสร้างทางภาษาเรื่องการใช้ expressing the opinion phrases

2. รู้และเข้าใจการใช้โครงสร้างทางภาษาเรื่องการใช้ expressing the opinion phrases

ด้านทักษะกระบวนการ

1.รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์เรื่องคำคุณศัพท์ในการบรรยายอาหารที่มี/ไม่มีประโยชน์และโครงสร้างทางภาษาเรื่องการใช้ expressing the opinion phrases

2. รู้และเข้าใจการใช้โครงสร้างทางภาษาเรื่องการใช้ expressing the opinion phrases

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
ชั่วโมง Happy Meal
เรื่อง Shall We Have Food Stalls? 1 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)