สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจที่มาและความสำคัญของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมยกตัวอย่างได้

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำแนวทางในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 2 เรื่อง ใต้ร่มพระบารมี

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ดวงใจปวงประชา
ชั่วโมง ดวงใจปวงประชา
เรื่อง พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 26 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)