ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์

ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 1 นักเดินทางข้ามกาลเวลา
หน่วยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง 2.1 ภูมิใจในท้องถิ่น
  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน 11 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน 18 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน 25 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 8 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง 15 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ 22 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม 5 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  ประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา 12 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑o
  ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน 19 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน 26 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ