ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน -

-
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง 2.1 ภูมิใจในท้องถิ่น
  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน 23 ก.ค. 67
  ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน 30 ก.ค. 67
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน (ด้านภูมิศาสตร์) 6 ส.ค. 67
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 13 ส.ค. 67
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง 20 ส.ค. 67
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ 27 ส.ค. 67
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ก.ย. 67
  ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 10 ก.ย. 67
  ท้องถิ่นของฉัน 17 ก.ย. 67
๑o
  ประเพณีที่เกิดจากความเชื่อและศาสนาของชุมชน 24 ก.ย. 67
๑๑
  ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน 1 ต.ค. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ