สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานพื้นบ้าน เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาที่แสดงถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มักเป็นเรื่องเล่าจากจินตนาการ และความเชื่อของชาวบ้าน ชุมชน ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ข้อคิด คติสอนใจ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1  ป.6/5  อธิบายการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและลักษณะนิทานพื้นบ้านได้

2. เขียนสรุปเรื่องและข้อคิดของนิทานพื้นบ้านที่อ่านได้

3. ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของนิทานพื้นบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ

 

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 14 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
ชั่วโมง ภาษาไทย ภาษาถิ่น
เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ 12 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)