สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนภาพต้น–ใบ เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่มีการเรียงลำดับข้อมูล ทำได้โดยแบ่งตัวเลขที่แสดงข้อมูลเชิงปริมาณออกเป็นส่วนลำต้นและส่วนใบ โดยส่วนใบจะเป็นตัวเลขที่อยู่ขวาสุด ส่วนตัวเลขที่เหลือจะเป็นส่วนลำต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอ่านและแปลความหมายของข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภาพต้น–ใบ

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. เชื่อมโยงความรู้เรื่องแผนภาพต้น–ใบมาใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง

2. ให้เหตุผลประกอบการแปลความหมายของข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภาพต้น–ใบเพื่อหาข้อสรุปเบื้องต้น

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจกิจกรรม 4 : ดูต้นแลใบได้ข้อมูล

2. ตรวจแบบฝึกหัด 4:การอ่านและแปลความหมายของข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภาพต้น–ใบ

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. กิจกรรม 4 : ดูต้นแลใบได้ข้อมูล

2. แบบฝึกหัด 4 : การอ่านและแปลความหมายของข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภาพต้น–ใบ

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความในใจของข้อมูล
ชั่วโมง ความในใจของข้อมูล
เรื่อง ต้นใบให้ข้อมูล (2) 26 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)